Dotyczy sporządzania za 2002 rok informacji o dochodach PIT-11 pracowników osiągających dochód za granicą oraz zasad rozliczania tych dochodów przez pracowników w zeznaniu rocznym.


Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Opolu

Sygnatura: PDII/415-17/PD/03

Hasła tematyczne: podatek dochodowy od osób fizycznych, zeznanie roczne, pracownik, źródła przychodu

Kategoria:

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 marca 2003 roku dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, obejmującym sporządzanie za 2002 rok informacji o dochodach PIT-11 pracowników osiągających dochód za granicą oraz zasad rozliczania tych dochodów przez pracowników w zeznaniu rocznym. Drugi Urząd Skarbowy w Opolu na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia.

Zgodnie z przepisami art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Jednak w myśl art. 21 ust. 1 pkt 33 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody osób fizycznych, określonych w art. 3 ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczypospolita Polska jest stroną, tak stanowi.

W świetle ww. przepisów, w związku zawartymi umowami między rządami R.P. i Niemiec, pracownicy osiągający przychody na terenie Niemiec w firmie związanej kontraktem – podlegają tam opodatkowaniu. Jednak dla ustalenia podstawy obliczenia stopy procentowej podatku od dochodu osiągniętego w Polsce, przychód uzyskany za granicą, pomniejszony o równoważnik diet po przeliczeniu na PLN i po odliczeniu należnych kosztów uzyskania przychodów za okres pobytu za granicą należy wykazać w PIT-11 pozycji "inne źródła" – z uwagą "dochód zwolniony".

Płatnik może opracować indywidualnie informację, w której umieści ww. elementy w celu ustalenia stopy procentowej, gdyż nie obowiązuje w tym zakresie druk urzędowy.

Natomiast przychody pracowników uzyskane w Polsce płatnik wykazuje w informacji PIT-11 w pozycji "wynagrodzenia ze stosunku pracy (…)", wyszczególniając również związane z tym koszty uzyskania oraz potrąconą należną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych wynagrodzeń w trakcie roku podatkowego, zgodnie z art. 31 ustawy.

Koszty uzyskania od przychodów osiągniętych w Polsce należy wykazać w informacji PIT-11 stosownie do druku, zgodnie z art. 22 ust. 2

W zeznaniu rocznym sporządzonym na formularzu PIT-36 zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b od podstawy do obliczenia podatku – nie stosuje się odliczenia składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21 i 52. Kwoty składek na ubezpieczenie społeczne pobrane przez płatnika od przychodów (dochodów) osiągniętych za granicą, nie odlicza się i nie wykazuje się w informacji PIT-11.

Ponadto zgodnie z art. 27 ustawy, kwota należnej zaliczki nie może być pomniejszona o składki na ubezpieczenie zdrowotne, których podstawę wymiaru stanowi dochód wolny od podatku, zgodnie z art. 27 b, ust. 1 pkt 2 – obniżenie nie dotyczy składek których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, art. 52 i 52a.