Czy czynność polegająca na przeniesieniu własności na podstawie umowy przewłaszczenia jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług


Autor: Urząd Skarbowy Łódź-Widzew

Sygnatura: III/1/443/5/IS/04

Hasła tematyczne: przewłaszczenie, skuteczność czynności cywilnoprawnej, czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, obowiązek podatkowy, kredyt bankowy, powstanie obowiązku podatkowego, czynności cywilnoprawne, spłata kredytu

Kategoria:

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2004r. w sprawie wyjaśnienia, czy czynność polegająca na przeniesieniu własności na podstawie umowy przewłaszczenia jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, że stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewłaszczenie jako forma zabezpieczenia kredytu dotyczyć może rzeczy ruchomych, oznaczonych zarówno co do tożsamości, jak i tylko co do gatunku.Jest to pewnego rodzaju przeniesienie na bank – w drodze umowy zawartej między bankiem i kredytobiorcą własności rzeczy.

Przewłaszczenie jako sposób zabezpieczenia należności przewidziane jest ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.). Zabezpieczenie wierzytelności banku może być dokonane w drodze przeniesienia na bank przez dłużnika lub osobę trzecią, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją, prawa własności rzeczy ruchomej lub papierów wartościowych (art. 101 w/w ustawy).

Zawarcie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie kredytu bankowego nie powoduje powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązek ten powstaje u Podatnika (dłużnika) w przypadku wydania towaru (maszyn) stanowiącego przedmiot przewłaszczenia w miejsce niespłaconego kredytu, tj. wykonania czynności, o której mowa w art. 2 ust. 3 pkt 3a cyt. ustawy – z chwilą wydania przewłaszczonego towaru lub wystawienia faktury, ale nie później niż w 7 dniu od dnia wydania (przekazania) towaru. Powyższe wynika z art. 6 ust. 1 i 4 cytowanej ustawy.

Powyższe wyjaśnienia oparte są na stanie prawnym obowiązującym w dniu udzielenia niniejszej odpowiedzi.