Czy wynagrodzenie należne inkasentowi z tytułu poboru podatku w drodze inkasa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w przypadku gdy Rada Miejska uchwałą powierzyła Spółdzielni Mieszkaniowej obowiązek obliczania i poboru podatku od


Autor: Dolnośląski Urząd Skarbowy

Sygnatura: PP II 443/65/04

Hasła tematyczne: inkasenci, pobór podatku

Kategoria:


Zgodnie z art. 28 § 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z dnia 13 listopada 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Natomiast zgodnie z § 4 powołanego przepisu rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa może ustalać wynagrodzenia dla płatników lub inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody, odpowiednio, budżetu gminy, powiatu lub województwa. Z kolei na podstawie art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) Rada gminy może zarządzić pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa lub określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.
Potrącenie wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, o którym mowa w art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej – nie jest czynnością wymienioną w art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). W związku z powyższym wynagrodzenie płatnika (inkasenta) nie podlega w tym przypadku opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Potrącanie wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu gminy, o którym mowa w art. 28 § 4 ustawy – Ordynacja podatkowa – również nie jest czynnością wymienioną w art. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i jako czynność wynikająca z mocy samego prawa nie podlega tej ustawie.
Ponieważ powierzenie Spółdzielni Mieszkaniowej poboru podatku w drodze inkasa od posiadania psów nastąpiło w drodze uchwały, wynagrodzenie z tego tytułu nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Jeżeli jednak zobowiązanie do poboru i odprowadzania do budżetu gminy podatku zostałoby określone na drodze umowy cywilnoprawnej to czynność taka podlegałaby ustawie o PTU, bowiem spełniałaby wówczas znamiona usług definiowanych w art. 4 pkt 2 ustawy o PTU i podlegałaby opodatkowaniu według zasad ogólnych. Wówczas dokumentem stanowiącym podstawę do rozliczeń powinna być faktura VAT.