– dotyczy stawki podatku od towarów i usług właściwej dla sprzedaży w kraju preparatu hamującego rozwój mikroflory patogennej i stabilizującego naturalną mikroflorę przewodu pokarmowego zwierząt.


Autor: Urząd Skarbowy w Olsztynie

Sygnatura: USIV/I/443-83/03

Hasła tematyczne: grupowanie, sprzedaż, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), import (przywóz), środek

Kategoria:

Odpowiadając na pismo z dnia 28.10.2003 r. znak: L.dz.1942/2003 w sprawie stawki podatku od towarów i usług właściwej dla sprzedaży w kraju preparatu hamującego rozwój mikroflory patogennej i stabilizującego naturalną mikroflorę przewodu pokarmowego zwierząt, sklasyfikowanego przez Stronę w grupowaniu PKWiU 24.20.14-90, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Strona zamierza importować preparat, który dodawany do paszy dla zwierząt hamuje rozwój mikroflory patogennej i stabilizuje naturalną mikroflorę przewodu pokarmowego zwierząt. Główny Urząd Ceł wydając wiążącą informację taryfową, zakwalifikował preparat do kodu PCN 3808.40 90 0 "Preparaty odkażające pozostałe". Wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług odpowiednikiem kodu PCN 3808.40 90 0 jest kod 24.20.14-90 "Środki odkażające pozostałe".

Tut. Organ podatkowy nie weryfikował słuszności zaklasyfikowania tego towaru do grupowania PKWiU 24.20.14-90 z uwagi na to, że organy podatkowe nie są organami właściwymi do klasyfikowania towarów i usług do odpowiednich grupowań statystycznych.

Niesłuszne jest stanowisko Strony, że do sprzedaży wyrobów sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 24.20.14-90 (Środki odkażające pozostałe), na podstawie § 59 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 27, poz. 268 z późn. zm.), ma zastosowanie 0% stawka podatku od towarów i usług.

Stosownie do tego przepisu opodatkowaniu 0% stawką podatku od towarów i usług podlegają towary i usługi wymienione w poz. 14 załącznika nr 2 do rozporządzenia sklasyfikowane wg PKWiU w grupowaniu 24.2 – Pestycydy i inne środki agrochemiczne, z wyłączeniem wyrobów chemii gospodarczej (PKWiU ex 24.20.14).

W załączniku nr 3 do ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2003 r., który stanowi listę towarów opodatkowanych 7% stawką podatku VAT, na podstawie art. 18 ust. 2, Ustawodawca, w poz. 18, wyłączył z opodatkowania 7% stawką podatku VAT sprzedaż wyrobów zaklasyfikowanych wg PKWiU do grupowania 24.20.14.

Na dzień 31.12.2002 r. na liście towarów i usług, do których, na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy o VAT stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7%, stanowiącej załącznik nr 3 do cyt. wyżej ustawy, do końca 2002 r., w poz. 7 wymienione były pestycydy- symbol SWW 1246.

Grupowaniu PKWiU 24.20.14-90 0 odpowiadają obowiązujące do 31.12.2002 r. grupowania SWW 1246-4 -Grzybo- i bakteriobójcze preparaty użytkowe i 1323-32- Środki dezynfekujące.

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 04.12.2002 r. zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi oraz ustawę – Kodeks Karny Skarbowy (Dz. U. nr 213 poz. 1803), zmiany w klasyfikacjach statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej oraz o kluczach powiązań pomiędzy tymi klasyfikacjami, wprowadzone po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, nie powodują zmian wysokości opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
Z kolei , w myśl art. 6 tejże ustawy, w przypadku gdy po wejściu w życie niniejszej ustawy wprowadzone zmiany do ustawy, o której mowa w art. 1, dotyczące nowych oznaczeń klasyfikacyjnych towarów, usług oraz obiektów budowlanych (PKWiU, PKOB) prowadziłyby do zmiany dotychczas stosowanych stawek podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego albo prowadziłoby do zwolnienia od podatku lub opodatkowania, podatnik stosuje stawki lub zwolnienie określone w ustawie, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31.12.2002 r.

Jeżeli sprzedawane przez Stronę środki odkażające pozostałe sklasyfikowane wg PKWiU w grupowaniu 24.20.14-90 odpowiadały grupowaniu SWW 1246, to w przedmiotowej sprawie będzie miał zastosowanie w/w art. 6 ustawy z dnia 04.12.2002 r. i sprzedaż tych środków, na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT.