Czy od uzyskanego dochodu z napiwków powinny być odprowadzane co miesiąc zaliczki na podatek


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

Sygnatura: IUSB XVI – 412/152/2004

Hasła tematyczne: zaliczka miesięczna, zaliczka na podatek, napiwki

Kategoria:

W związku ze złożonym przez Panią w dniu 10.02.2004 r. (uzupełnionym 20.02.2004 r.) zapytaniem, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia:

Napiwki otrzymane przez pracowników zawsze stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.Mogą jednak stanowić przychód ze stosunku pracy (art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) bądź przychód z tzw. innych źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

O zakwalifikowaniu napiwków do jednego z wyżej wymienionych źródeł decyduje sposób ich otrzymania. Jeżeli kwota napiwku zawarta jest w rachunku wystawionym dla klienta to wówczas dla pracownika kwota ta, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), stanowi przychód ze stosunku pracy, który pracodawca dolicza do pozostałych składników wynagrodzenia i od łącznej kwoty pobiera zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku, gdy rachunek wystawiony dla klienta nie zawiera kwoty napiwku, który jest wręczany pracownikowi bezpośrednio przez klienta, to napiwek stanowi dla pracownika przychód z innych źródeł (art. 20 w/w ustawy o podatku dochodowym) wykazywany w rocznym zeznaniu podatkowym, łącznie z dochodami z pozostałych źródeł.

W trakcie roku nie należy odprowadzać od nich zaliczek na podatek dochodowy ani składać dodatkowych dokumentów.

W kontekście powyższego należy stwierdzić, że w Pani przypadku napiwki stanowią przychód z innych źródeł, który należy wykazać w zeznaniu podatkowym.