Stawka podatu VAT w przypadku sprzedaży budynków używanych


Autor: Lubelski Urząd Skarbowy

Sygnatura: PP-1/443/1/2004

Hasła tematyczne: zwolnienia przedmiotowe, towar używany

Kategoria:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. 11 poz. 50, z późn. zm.) zwalnia się od podatku VAT sprzedaż towarów używanych, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało sprzedającemu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Zwolnienie dotyczy również używanych budynków, budowli i ich części będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, lub innych umów o podobnym charakterze.

W myśl art. 7ust. 2e ustawy o VAT w/w zwolnienie nie stosowane jest w przypadku, gdy przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tych wydatków oraz użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Przepis art. 7 ust. 2e ustawy o VAT regulujący wysokość nakładów poniesionych na ulepszenie (przebudowę) nieruchomości nie dotyczy nakładów poniesionych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym… (Dz. U. Nr 19 poz. 185).

Jeżeli spełnione są więc warunki określone w art. 7 ust.1 pkt. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, to sprzedaż budynku magazynowego dokonywana przez Spółkę podlega przedmiotowemu zwolnieniu od podatku VAT.