Dotyczy ulgi mieszkaniowej z tytułu zakupionego w 2001 r. lokalu mieszkalnego od developera


Autor: Urząd Skarbowy w Brzegu

Sygnatura: PD-I-415/INT/14/ACH/03

Hasła tematyczne: darowizna, podatek dochodowy od osób fizycznych, zakup mieszkania, podatek od spadków i darowizn, ulga mieszkaniowa

Kategoria:

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Brzegu na wniosek z dnia 9.04.2003 r (wpływ do tutejszego Urzędu 11.04.2003 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie ulgi mieszkaniowej dotyczącej zakupionego w 2001 r. lokalu mieszkalnego, wyjaśnia co następuje:

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27 obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-17, jeżeli w roku podatkowym podatnik: poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na: zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Ustęp 2 i 3 tegoż artykułu stanowi, iż podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń od podatku z tytułu wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b)-f) oraz w pkt 2, ustala się na podstawie kwoty stanowiącej iloczyn 70m² powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy.

Kwota, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć: za rok podatkowy 19% wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b)-f).

W świetle ustępu 5a i 6 ww. artykułu odliczeniu od podatku podlegają wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b)-f), dokonywane dla danej inwestycji wynikającej z jednego z tytułów określonych w ust. 1 pkt 1 lit. b)-f), w okresie nie dłuższym niż cztery kolejne lata, licząc od początku roku podatkowego, za który podatnik po raz pierwszy dokonał odliczeń związanych z inwestycją.

Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, z tym że: wysokość wydatków na cele wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. b i d)-g) i pkt 3 lit. b) ustala się na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodu odprawy celnej, a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej- na podstawie dowodu tej wpłaty.

Pani wraz z mężem dokonała zakupu lokalu mieszkalnego od developera w 2001 r., którego wartość zakupu wyniosła 151.157,60zł., na podstawie przedłożonej faktury VAT nr 287/MKONC/2001 z dnia 10.12.2001 r.
Tym samym w świetle powyższych przepisów nabyła Pani prawa do skorzystania z ulgi w postaci odliczenia od podatku 19% poniesionych nakładów tj. 28.719,94 zł. Ze złożonych zeznań rocznych za lata 2001 i 2002 wynika, iż nie wykorzystała Pani przysługującego limitu ulgi (jedynie do wysokości podatku), stąd przeszła ulga do wykorzystania na lata następne tj. na 2003 i 2004 r.
Zapytanie Pani dotyczy kwestii, czy w przypadku dokonania darowizny powyższego mieszkania córce, która nie posiada tytułu do innego lokalu mieszkalnego, nie spowoduje, że straci Pani ulgę za lata 2001 i 2002 i nabyte prawo do jej kontynuacji na lata 2003 i 2004.

Otóż nabywając na podstawie faktury VAT lokal mieszkalny spełniła Pani warunki i nabyła prawo do skorzystania z powyższej ulgi.Natomiast w świetle przepisów o podatku od spadków i darowizn, darowizna lokalu mieszkalnego w pierwszej grupie podatkowej (matka-córka) – zwolnienie z podatku od darowizny do 110 m² pod warunkiem, że obdarowana odpowiada warunkom określonym w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r. Nr 16 poz. 89 ze zm.), a w darowanym lokalu mieszka i będzie zamieszkiwać przez najbliższych 5 lat i jednocześnie nie posiada innego lokalu, budynku mieszkalnego.