Czy produkcja rolnicza, produkcja działów specjalnych, usługowe suszenie zbóż i mieszanie pasz może być zarejestrowana jako jedna działalność gospodarcza i rozliczana w jednej księdze podatkowej?


Autor: Urząd Skarbowy w Wieluniu

Sygnatura: I/443/1/2004

Hasła tematyczne: działalność usługowa, księgi podatkowe, działy specjalne produkcji rolnej, pozarolnicza działalność gospodarcza, działalność rolnicza

Kategoria:

W odpowiedzi na pytanie skierowane do tutejszego Urzędu pismem z dnia 30.12.2003 r. zgodnie z art. 14 par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu wyjaśnia:

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2000 r. Nr 14 ze zm. Zgodnie z art. 9 ust. 1 w/w ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym, jest suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów (art. 9 ust. 1a).

Jak wynika z art. 10 ust. 1 źródłami przychodów są min. pozarolnicza działalność gospodarcza oraz działy specjalne produkcji rolnej – jak np. hodowla kurczaków. Pozarolnicza działalność gospodarcza – oznacza to działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczone do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4-9 (art. 5a pkt 6 ustawy).

Osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej "księgą" albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami. Obowiązek prowadzenia ksiąg dotyczy również podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli podatnik zgłosił zamiar prowadzenia tych ksiąg (art. 24a ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy).

Sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać ta księga określa rozporządzenie Min. Fin. z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475).

Reasumując powyższe, zdaniem tut. Urzędu dochody osiągane z produkcji działów specjalnych, usługowego suszenia zbóż i mieszania pasz podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i może być prowadzona jedna dokumentacja podatkowa (księga przychodów i rozchodów). Jednak przepisów ustawy o podatku dochodowym nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej (art. 2 ust. 1), czyli działalności polegającej na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym z własnych upraw albo hodowli lub chowu pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431.