Według jakiej stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych powinien opodatkować przychód z działalności w zakresie świadczenia usług polegających na naprawie silników dla potrzeb kolejnictw


Autor: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

Sygnatura: PG-1-R-415-1/04

Hasła tematyczne: działalność usługowa, zryczałtowany podatek dochodowy, stawki podatku

Kategoria:

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego, wyjaśnia się co następuje:

Z zapytania wynika, że wnosi Pan o udzielenie informacji wg jakiej stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych powinien Pan opodatkować przychód z działalności w zakresie świadczenia usługpolegających na naprawie silników dla potrzeb kolejnictwa. Jak Pan wyjaśnia do naprawy otrzymuje precyzyjne części, które wymagają umiejętności pracy zegarmistrzowskiej. Pracownia zegarmistrzowska za wykonaną usługę wystawia rachunek. Pan natomiast wystawia fakturę dla jednostek kolejowych z tytułu wykonanej usługi. Pana zdaniem otrzymane przychody z tytułu świadczenia tych usług powinny być zaliczone do handlu i opodatkowane wg stawki ryczałtu w wysokości 3%.

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) przewiduje stosowanie zróżnicowanych stawek ryczałtu, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

W roku 2004 stawka od przychodów z działalności usługowej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b cyt. ustawy wynosi 8,5%.

Za działalność usługową zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym uważa się pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWi U).

Wg PKWiU pod pojęciem usług rozumie się: – wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym nie tworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych (usługi na rzecz produkcji), – oraz na rzecz jednostek gospodarki narodowej i na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej. Do usług wg PKWiU zalicza się między innymi czynności o charakterze naprawczym, remontowym i konserwacyjnym, z wyłączeniem napraw gwarancyjnych wykonywanych przez producenta własnymi siłami.

Stawkę w wysokości 3,0% stosuje się natomiast zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b cyt. ustawy do przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu.

Za towary handlowe zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy uznaje się towary handlowe, surowce i materiały podstawowe. Towarami handlowymi są towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odsprzedaży, w stanie nieprzetworzonym. Surowcami i materiałami podstawowymi zaś są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu. Do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone, z tym że za surowce i materiały podstawowe nie uważa się paliw i olejów zużytychw transporcie.

W świetle powyższego przychody uzyskane z przyjmowanych przez Pana do wykonania usług również tych wymagających zlecenia niektórych czynności specjalistycznych innym wykonawcą, opodatkowaną są wg. stawki 8,5%.

Stawką 3% opodatkowane są jedynie przychody z usług w zakresie handlu

Odpowiedź zgodna jest ze stanem prawnym na dzień jej udzielenia