Mój mąż otrzymuje rentę, którą wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z wyrokiem sądu ja otrzymuję 25% renty, natomiast mąż pozostałe 75%. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował mnie, że rentę, którą otrzymuję należy


Autor: Urząd Skarbowy w Świdnicy

Sygnatura: PDII-415/23/03

Hasła tematyczne: wyrok, renta, zeznanie podatkowe

Kategoria:

Z Pani pisma wynika, że mąż otrzymuje rentę. Jest ona wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który odprowadza zaliczki na podatek dochodowy od uzyskanej kwoty. Zgodnie z wyrokiem sądu mąż otrzymuje 75% renty a Pani pozostałe 25%. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jako organ rentowy, pobiera zaliczki na podatek dochodowy od 75% renty, którą otrzymuje mąż. Natomiast Pani zostaje wypłacona kwota brutto, czyli bez pobranej zaliczki.

Jest to zgodne z art. 10 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) który mówi, że źródłem przychodów jest renta, przez którą rozumie się łączną kwotę świadczeń rentowych wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. Organy rentowe są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych bezpośrednio przez te organy rent – art. 34 ust. 1 ww. ustawy. W świetle powyższego renta, którą otrzymuje mąż jest, zgodnie z cyt. wyżej przepisami pomniejszona o zaliczki na podatek dochodowy.

W związku z powyższym otrzymywana przez Panią renta – zgodnie z art. 20 ust. 1 omawianej ustawy – stanowi dla Pani dochód z innych źródeł. Wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych w myśl art. 42a cyt. ustawy jest zobowiązany sporządzić w trzech egzemplarzach, informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i w terminie do 31 stycznia następnego roku podatkowego przekazania jednego egzemplarza podatnikowi, a drugiego urzędowi skarbowemu właściwemu wg miejsca zamieszkania podatnika.

W związku z powyższym – stosownie do art. 45 ust. 1 powołanej ustawy – w terminie do 30 kwietnia 2004 r. winna Pani złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym. W złożonym zeznaniu zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy winny się znaleźć wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku w trybie art. 21 i art. 52 cyt. ustawy o podatkudochodowym.

Reasumując, renta, którą Pani otrzymuje, w myśl powyższych przepisów jest Pani dochodem podlegającym opodatkowaniu, który należy wykazać w zeznaniu rocznym. Opodatkowaniu, natomiast nie podlegają alimenty na rzecz dzieci.