Jaka stawka podatku VAT powinna być zastosowana przy sprzedaży nieruchomości zakupionej wcześniej jako "towar używany" w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług , jeżeli nieruchomość ta była wynajmowana, a najemca poniósł na


Autor: Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie

Sygnatura: P-1-443/2/04

Hasła tematyczne: nakłady, towar używany

Kategoria:

Zagadnienie poruszone przez Stronę reguluje art. 7 ust. 1 pkt. 5 i ust. 2e ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993 r. (Dz. U. Nr 11 poz. 50 z późn. zm.).

Jeżeli nieruchomość jest towarem używanym w rozumieniu art. 4 ust. 7 lit. a cyt. wyżej ustawy o podatku VAT, to wyłączający ze zwolnienia od podatku VAT używane budynki budowle lub ich części w przypadku ich sprzedaży, przepis art. 7 ust. 2e cyt. wyżej ustawy o podatku towarów i usług do stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę ma zastosowanie gdy podatnik przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania poniósł wydatki na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiące co najmniej 30 procent wartości początkowej i miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tych wydatków, oraz użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

W opisanym przypadku zakupy inwestycyjne na ulepszenie przedmiotowej nieruchomości zostały poniesione przez najemcę a więc podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych nakładów inwestycyjnych. W świetle powyższego stanowisko przedstawione przez Stronę jest prawidłowe, a Fundacja przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości winna zastosować zwolnienie od podatku VAT.