Dotyczy stawki podatku od towarów i usług na usługi polegające na wycince i usuwaniu gałęzi z przewodów sieci elektroenergetycznych pod liniami energetycznymi (teren zabudowany i leśny) oraz przy liniach oświetlenia ulicznego


Autor: Opolski Urząd Skarbowy

Sygnatura: PP-443/2/04

Hasła tematyczne: zwolnienia przedmiotowe, podatek od towarów i usług, stawki podatku

Kategoria:

Pisemna informacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o których stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.).

W dniu 12.01.2004 r. Spółka zwróciła się z wnioskiem do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej informacji w sprawie, czy działalność polegająca na wycince i usuwaniu gałęzi z przewodów sieci elektroenergetycznych pod liniami energetycznymi (w terenie zabudowanym i leśnym) oraz przy liniach oświetlenia ulicznego jest objęta zwolnieniem od podatku od towarów i usług.

Zdaniem Spółki ww. czynności mieszczą się w grupowaniu PKWiU 01.41.12-00.00 i są objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług na podstawie załącznika nr 2 poz. 1 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.).

W dniu 16.02.2004 r. organ podatkowy otrzymał interpretację Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi, która stwierdza, że działalność w zakresie wycinania drzew i przycinania gałęzi przy liniach elektroenergetycznych oraz przy liniach oświetlenia ulicznego mieści się w grupie PKWiU 01.41.12-00.00 "Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych".

Organ podatkowy po przeanalizowaniu stanu faktycznego w sprawie wyjaśnia, co następuje:
W myśl art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.
Załącznik nr 2 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym obejmuje wykaz usług, których świadczenie jest zwolnione od podatku.
W poz. 1 załącznika figuruje PKWiU ex. 01.4 "Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i działalności schronisk dla zwierząt".
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.1997 r, w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) ostatnia zmiana (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1682) zawiera grupę PKWiU 01.4, posiadającą podgrupę PKWiU 01.41, w której mieści się PKWiU 01.41.12-00.00 tj. "Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych".
Przy stosowaniu stawek podatkowych w podatku od towarów i usług niezbędna jest znajomość grupowań statystycznych, inkorporowanych ze statystyki do prawa podatkowego.
Ww. załącznik nr 2 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym odwołuje się do symboli grupowań statystycznych przy ustalaniu zwolnień przedmiotowych od podatku od towarów i usług.
W związku z wydaną opinią przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi w sprawie prowadzonej działalności w zakresie wycinki i usuwania gałęzi z przewodów sieci elektroenergetycznych pod liniami energetycznymi (w terenie zabudowanym i leśnym) oraz przy liniach oświetlenia ulicznego i zaklasyfikowaniem działalności do grupy PKWiU 01.41.12-00.00, organ podatkowy potwierdza, że usługi zaliczane do tego grupowania mieszczą się w grupie PKWiU 01.4, a więc zgodnie z załącznikiem nr 2 poz. 1 do ww. ustawy o podatku od towarów i usług są przedmiotowo zwolnione od podatku od towarów i usług.