Dotyczy sprzedaży kiosku handlowego typu RUCH nabytego w celu czerpania korzyści w postaci wynajmu. Ww. kiosk był nabyty jako towar zwolniony z podatku VAT. Czy sprzedaż tego kiosku może być zwolniona z podatku VAT, w przypadku gdy od jego wybudowan


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

Sygnatura: D-6/443/21/03

Hasła tematyczne: towar używany, kioski, środek trwały

Kategoria:

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z pismem Strony z dnia 5 grudnia 2003 r. uzupełnionym w dniu 19 grudnia 2003 r. i 06.01.2004 r. informuję, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług, sprzedaż towarów używanych pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało sprzedającemu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, zwolnienie dotyczy również używanych budynków, budowli lub ich części będących przedmiotem najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Zgodnie z art. 7 ust. 2e cyt. ustawy, powyższego zwolnienia nie stosuje się do sprzedaży towarów wymienionych w art. 4 pkt 7 lit. a tj. budynki, budowle i ich części, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych lub w trakcie używania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30 % wartości początkowej, a podatnik
1. miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tych wydatków
2. użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonania czynności opodatkowanych.

Przepis ten dotyczy podatnika, który ostatni użytkował przedmiotowy kiosk handlowy i dokonuje jego sprzedaży.

Z informacji przedłożonych przez stronę wynika, iż:
1. przedmiotowy kiosk handlowy "RUCH" – jest kioskiem nieprzenośnym
2. od końca roku w którym go wybudowano minęło 5 lat
3. podatnik nabył kiosk jako zwolniony a więc nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony
4. podatnik dokonujący sprzedaży nie ponosił żadnych wydatków na jego ulepszenie.

W świetle powyższych informacji oraz uregulowań prawnych informuję, iż sprzedaż kiosku handlowego typu "RUCH" będącego przedmiotem wynajmu innemu podmiotowi gospodarczemu – podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.