Czy osadzony, zamieszkały wcześniej na terenie właściwym dla innego urzędu skarbowego niż ten, który jest właściwy dla Zakładu Karnego, w którym obecnie przebywa powinien składać zgłoszenie aktualizacji miejsca pobytu, a co za tym idzie zmia


Autor: Urząd Skarbowy w Kłodzku

Sygnatura: PDII/214/412/11/2004

Hasła tematyczne: płatnik, zakład karny, aktualizacja danych

Kategoria:

Właściwość miejscową organów podatkowych regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. Zgodnie z art. 17 ustawy Ordynacja podatkowa, jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową ustala się według miejsca zamieszkania lub adresu siedziby podatnika (płatnika, inkasenta). Przepis ten jest podstawą ustalania właściwości miejscowej tylko wówczas, gdy ustawy podatkowe nie zawierają w tym zakresie regulacji.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) nie reguluje kwestii właściwości miejscowej organu podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnoszą się tylko do kwestii właściwości miejscowej organu podatkowego przy wpłacaniu podatku przez płatników.

W myśl art. 38 ww. ustawy areszty śledcze oraz zakłady karne jako płatnicy przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek od należności za pracę, przypadającej tymczasowo aresztowanym oraz skazanym, w terminie do dnia 20 miesiąca następnego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, właściwego według siedziby zakładu.

Właściwość miejscowa organów podatkowych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym określona jest według reguł zawartych w Ordynacji podatkowej. W zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym należnym za rok podatkowy, zgodnie z art. 17 Ordynacji podatkowej i § 10 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24.12.2002 r. w sprawie własności organów podatkowych (Dz. U. Nr 240 poz. 2069), podstawą ustalania właściwości miejscowej organu podatkowego jest miejsce zamieszkania (pobytu) lub adres pobytu podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Urząd ten jest właściwy nie tylko w sprawie podatku dochodowego należnego za dany rok podatkowy, ale także w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych. Wraz ze zmianą miejsca zamieszkania lub adresu siedziby w trakcie roku podatkowego nie ulega równocześnie zmianie właściwość urzędu skarbowego w sprawie podatku dochodowego należnego za dany rok i poprzednie lata podatkowe.

Zgodnie z § 10 rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych urzędem skarbowym właściwym w sprawie należnego za dany rok podatkowy podatku dochodowego jest urząd skarbowy według miejsca zamieszkania (pobytu) lub adresu siedziby podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Oznacza to, że po zmianie miejsca zamieszkania lub adresu siedziby w trakcie roku podatkowego wyznaczenie nowego urzędu skarbowego właściwego w sprawie podatku dochodowego należnego za ten rok może nastąpić najwcześniej w ostatnim dniu tego roku, zazwyczaj będzie to moment złożenia zeznania podatkowego, w którym podatnik wskaże miejsce zamieszkania na dzień 31 grudnia roku podatkowego, za który składane jest zeznanie. Tak wyznaczony urząd skarbowy stanie się także właściwy w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatków i płatników (Dz. U. z 1995 r. Nr 142 poz. 702 ze zm.) podatnicy (osadzeni), którzy posiadają numer NIP mają obowiązek aktualizowania danych w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych (np. zmiana adresu). Robią to samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika. Natomiast podatnicy (osadzeni), którzy nie posiadają jeszcze numeru NIP, a powinni go posiadać, gdyż są lub będą zatrudnieni w Zakładzie Karnym i będą się rozliczać, powinni uzyskać numer NIP za pośrednictwem płatnika, w tym przypadku Zakładu Karnego.

W myśl art. 8 ww. ustawy:

    – płatnicy obowiązani są do zaopatrzenia się w formularze zgłoszeń w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na ich siedzibę,
    – płatnik dostarcza podatnikowi formularz zgłoszenia identyfikacyjnego w terminie 7 dni od dnia potrącenia pierwszej zaliczki na podatek dochodowy lub od dnia złożenia oświadczenia w sprawie rozliczenia rocznego, a podatnik składa płatnikowi zgłoszenie identyfikacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania formularza zgłoszenia,
    – płatnik jest obowiązany przekazać zgłoszenie identyfikacyjne naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika w terminie 14 dni od dnia złożenia formularza zgłoszenia przez podatnika.

W związku z powyższym w przypadku gdy:

    1. podatnik nie posiada numeru NIP płatnik dokonuje zgłoszenia identyfikacyjnego według zasad przewidzianych w ww. ustawie,
    2. podatnik zmienił miejsce zamieszkania lub pobytu w obrębie dotychczasowego organu podatkowego lub wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy ma obowiązek zaktualizować dane osobowe dotyczące miejsca zamieszkania w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmian.