Czy w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego, gdzie występowaliśmy, kwota uzyskana z tytułu wyrównania udziałów na skutek zniesienia współwłasności w udziałach w nieruchomości nabytych w 1995 r. zobowiązani jesteśmy odprowadzić podatek


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

Sygnatura: P-2/415/3/04

Hasła tematyczne: sprzedaż nieruchomości, zniesienie współwłasności

Kategoria:

W związku ze złożonym do tut. organu w dniu 05.01.2004 r. zapytaniem w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącym kwestii czy kwota zasądzona w drodze postanowienia sądu z tytułu wyrównania udziałów na skutek zniesienia współwłasności w udziałach w nieruchomości nabytych przez Państwo w 1995 r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, tut. organ informuje, co następuje:
– zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego jak również z będącego w posiadaniu tut. organu postanowienia Sądu Rejonowego w … z dnia 09 lipca 2003 r. wynika, że dokonane zostało zniesienie współwłasności nieruchomości w której posiadali Państwo swoje udziały. W wyniku zniesienia współwłasności w drodze postanowienia Sądu zasądzona została na rzecz Państwa kwota 1.961,06 zł z tytułu wyrównania udziałów od innych współwłaścicieli wskutek zniesienia współwłasności.

Zdaniem tut. organu w wyniku zniesienia współwłasności nie doszło do zbycia udziału, gdyż nadal przysługuje Państwu udział w nieruchomości. Dlatego też należy uznać, że kwota 1.961,06 zł otrzymana z tytułu wyrównania udziałów na skutek zniesienia współwłasności nie stanowi przychodu, o którym mowa w cyt. art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając powyższe na uwadze tut. organ pragnie również zaznaczyć, iż poniesione przez Państwa koszty w wysokości 270 zł dotyczące wpisu ostatecznego w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym w sprawie zniesienia współwłasności, nie podlegają odliczeniu od Państwa dochodu, gdyż brak jest podstaw prawnych do odliczenia.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 cyt. wyż. ustawy – kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ww. ustawy.
Ponieważ jak wyżej stwierdzono – przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy w związku ze zniesieniem współwłasności nie wystąpił – brak jest związku przyczynowo-skutkowego dokonanej wpłaty w kwocie 270 zł dotyczącej postępowania sądowego (wpis ostateczny) z ewentualnymi przychodami z innych źródeł.
Mając powyższe na uwadze stanowisko Państwa w kwestii wydatków o których mowa powyżej jest błędne.