Czy odszkodowanie z tytułu dyskryminacji pracownika wypłacone w wykonaniu ugody sądowej jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

Sygnatura: P-1/415/12/04

Hasła tematyczne: ugody, odszkodowania

Kategoria:

W odpowiedzi na Pani zapytanie złożone w dniu 26.01.2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania wypłaconego w styczniu 2004 roku odszkodowania na podstawie ugody sądowej – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2004 roku ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie.
Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego oraz przedłożonych dokumentów, tj. protokołu z dnia 08.01.2004 r. dotyczącego zawarcia ugody wynika, że pozwana strona zobowiązała się zapłacić Pani tytułem odszkodowania kwotę 33.000 zł. Zgodnie z oświadczeniem wyrażonym w zapytaniu pozwana przez Panią strona wykonała ugodę wypłacając Pani w/w kwotę w dniu 21.01.2004 r.

Biorąc pod uwagę, iż w przedmiotowej sprawie nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b ppkt a) i b) w/w ustawy otrzymane przez Panią odszkodowanie jest wolne od podatku dochodowego.