Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik moze odliczyć wydatki poniesione w 2003 r. na wpłatę wkładu budowlanego do Spółdzielni mieszkaniowej z tutułu przekształcenia lokatorskiego spół


Autor: Urząd Skarbowy w Wałbrzychu

Sygnatura: PDII/415-135/2004

Hasła tematyczne: ulga budowlana, wycena nieruchomości, wartość rynkowa, ulga remontowa, wkład budowlany, wydatki mieszkaniowe

Kategoria:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2003 r. wnieśli Państwo wkład budowlany do Spółdzielni Mieszkaniowej i zawarli umowę dnia 05.12.2003 r. o przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz ponieśli wydatek na wycenę wartości lokalu mieszkalnego.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) podatnikom, którzy w latach 1997- 2001 nabyli prawo do odliczenia od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a-f ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r. przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczenia od podatku dalszych wydatków na kontynuację danej inwestycji – poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.

O nabyciu przez podatnika przedmiotowego prawa można mówić gdy łącznie zostały spełnione dwa warunki, tj:

    1) w latach 1997-2001 podatnik poniósł wydatki na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit a- f cyt. ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
    2) podatnik korzystał w tych latach z odliczeń od podatku z tytułu poniesienia wydatków na wyżej wymienione cele.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że wydatki poniesione w 2003 r. na wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej nie podlegają odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ dana inwestycja nie została rozpoczęta w latach 1997-2001. Wniesienie wniosku do spółdzielni mieszkaniowej w roku 2001 nie stanowi podstawy do skorzystania z ulgi.

Natomiast odpowiadając na pytanie, czy mogą Państwo odliczyć od podatku wycenę wartości mieszkania, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu wyjaśnia. Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację zajmowanego na podstawie tytułu prawnego – budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Stosownie zaś do art. 27a ust. 6 pkt 1 ww. ustawy, wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie z tym, że wydatki na cele wymienione w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. d ustala się na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku lub dowodu odprawy celnej, a w przypadku wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej na podstawie dowodu tej wpłaty.

Z kolei katalog wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy, zawarty jest w wykazie wydatków określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 788) w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy, nie przewiduje on wydatku związanego z wyceną wartości mieszkania przez rzeczoznawcę w celu przekształcenia mieszkania spółdzielczego – lokatorskiego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Biorąc pod uwagę przytoczony stan prawny i faktyczny, należy stwierdzić, że brak jest podstaw prawnych do dokonania odliczenia od podatku 19% wydatków poniesionych w 2003 r. za usługę rzeczoznawcy dotyczącej wyceny lokalu mieszkalnego w celu przekształcenia lokalu spółdzielczego lokatorskiego na własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.