Obciążenia za wydanie i nie zwrócenie przez kontrachentów opakowań zwrotnyc


Autor: Lubelski Urząd Skarbowy

Sygnatura: PP-2-443/01/04

Hasła tematyczne: opakowania zwrotne, opakowania

Kategoria:

W przedstawionym stanie faktycznym tzn. obciążania za wydane i nie zwrócone przez kontrahentów opakowania zwrotnego, kwotą odszkodowania w wysokości aktualnie obowiązującej ceny na rynku- uzyskane przez podatnika podatku od towarów i usług kwoty o charakterze odszkodowawczym i inne wynikające z prawa cywilnego nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

W przypadku bowiem, gdy została wykonana czynność niewymieniona w art. 2 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) lub gdy została wykonana czynność wymieniona w tym artykule, lecz jej przedmiotem nie były ani towary ani usługi zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 1 i 2 tejże ustawy oraz w przypadkach określonych w art. 3 nie powstaje obrót w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT (wartości wykonanej czynności nie należy więc wykazywać w deklaracji VAT-7) i czynność ta nie powinna być dokumentowana fakturą VAT lecz innego rodzaju dowodami księgowymi.

Ponadto należy zwrócić uwagę, iż odszkodowanie za szkodę poniesioną przez podatnika podatku VAT na skutek zniszczenia (utraty) rzeczy, ustalone według ceny rzeczy, nie obejmuje podatku VAT mieszczącego się w tej cenie, w zakresie, w jakim poszkodowany może obniżyć należny od niego podatek o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu rzeczy (art. 25 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 1 w/w ustawy).