Czy projektowanie, produkcja oraz sprzedaż mebli laboratoryjnych i medycznych (w tym również protetycznych) podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%


Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Opolu

Sygnatura: PP/443-2/GW/04

Hasła tematyczne: stawki podatku, sprzedaż, meble, podatek od towarów i usług, produkcja, projektowanie

Kategoria:

Pismem złożonym w dniu 6 stycznia 2004 r. podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego z zapytaniem czy projektowanie, produkcja oraz sprzedaż mebli laboratoryjnych i medycznych (w tym również protetycznych) podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%.

Stan faktyczny:
Podstawową działalnością podatnika jest projektowanie, produkcja i sprzedaż (najczęściej wraz z montażem) mebli laboratoryjnych i medycznych w tym protetycznych).
Stanowisko podatnika:
Według podatnika projektowanie, produkcja i montaż oraz sprzedaż mebli laboratoryjnych i medycznych (w tym również mebli protetycznych) podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 22%.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, po przeanalizowaniu przedstawionego w treści zapytania stanu faktycznego stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 , ze zm.), podstawową stawką podatku od towarów i usług jest stawka 22% . Jednakże zarówno przepisy powołanej wyżej ustawy, jak i wydanego na jej podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268, ze zm.) wprowadzają, w odniesieniu do określonych towarów i usług stawki preferencyjne w wysokościach 7%, 3%, 0%, a także zwolnienie od podatku. Wśród towarów i usług, dla których zastosowanie mają preferencyjne stawki podatku VAT, ustawodawca nie wymienił towarów i usług wymienionych w złożonym przez podatnika piśmie. Dla opisanych we wniosku czynności i towarów ustawodawca nie przewidział także zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zatem właściwą stawką podatkową dla sprzedaży wyżej opisanych usług i towarów jest stawka podatku VAT wymieniona w art. 18 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. stawka 22%.