W rozliczeniu za który rok podatkowy: 2002 czy 2003 należy dokonać potrącenia kosztów uzyskania przychodów wynikających z zapłaconych w 2003 r. opłat za składowanie odpadów, przyjętych i zafakturowanych w 2002r


Autor: Łódzki Urząd Skarbowy

Sygnatura: II-2/423/61/EG/16/04

Hasła tematyczne: opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Kategoria:

Odpowiadając na pismo z dnia 08.01.2004 r., które wpłynęło do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w dniu 13.01.2004 r. Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), informuje:

zgodnie z postanowieniami art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.

Kwestię zaliczania wydatków (kosztów) do poszczególnych okresów (lat) podatkowych regulują postanowienia art. 15 ust. 4 ustawy. Stosownie do tego przepisu, koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. potrącalne są także koszty uzyskania przychodów poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, ale dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wnoszone na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego, które od dnia 01.01.2002 r. wprowadziła ustawa – Prawo ochrony środowiska, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy są kosztem uzyskania przychodów. Za I kwartał 2002 r. Spółka dokonała wyliczenia i wpłaty tej opłaty w kwocie …zł. W dniu 20.09.2002 roku Urząd Marszałkowski w Łodzi pismem nr R.O.II.7643/…/2002 zawiadomił jednostkę o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji określającej wysokość opłaty niewniesionej za umieszczenie odpadów na składowisku w I kwartale 2002 r. Decyzją Nr R.O.II.7643/…/2003 z dnia 10.02.2003 r. Urząd Marszałkowski w Łodzi określił należną opłatę za I kwartał 2002 r. w kwocie … zł i zaległość na sumę… zł. Od tej decyzji Spółka w dniu 25.02.2003 r. wniosła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. Po rozpatrzeniu odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi w dniu 16.04.2003 r. wydało decyzję nr K.O.I …/03 uchylającą zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Urząd Marszałkowski decyzją z dnia 04.07.2003 r. nr R.O.II.7643/…/2003 określił wysokość należnej opłaty w kwocie … zł i zaległości w opłacie na sumę … zł. Od tej decyzji Spółka nie złożyła odwołania.

Kwota zaległości została wraz z należnymi odsetkami za zwłokę uiszczona w dniu 14.08.2003 r. W świetle powyższego, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i zamknięciu ksiąg handlowych za 2002 r. – otrzymaną w dniu 09.07.2003 r. decyzję Urzędu Marszałkowskiego z tytułu prawidłowego określenia opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za I kwartał 2002 r. – kwotą zaległości w tej opłacie winna obciążyć koszty uzyskania przychodów 2003 r., zgodnie z treścią art. 15 ust. 4 ustawy.