Czy w aspekcie zmiany, jaka nastąpiła na skutek rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 28, poz. 239) – kiedy to w dziale 85 "usługi w zakr


Autor: Urząd Skarbowy w Opocznie

Sygnatura: USIII-443/i15_3101/01/04/MS

Hasła tematyczne: zwolnienia z podatku od towarów i usług, badanie, podatek od towarów i usług

Kategoria:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 16 września 2003 r. (data wpływu), uzupełnione pismem z dnia 23 września 2003 r., biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu, uprzejmie informuje.

Z treści złożonego zapytania wynika, że podatnik świadczy usługi w zakresie:

  • badania laboratoryjnego w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella,
  • badania na stanowiskach pracy (hałas, oświetlenie, zapylenie, wibracje, toksykologia, mikroklimat)
  • badania w zakresie wody, powietrza,
  • dezynfekcja,
  • badania próbek żywności- fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne.

Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 roku (Dz.U. Nr 128, poz. 829 ze zm.) działalność państwowego nadzoru sanitarnego w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego mieści się w zakresie podklasy PKD 75.12 Z "Kierowanie w zakresie działalności społecznej". W zakresie przedmiotowego grupowania mieści się m.in. wykonywanie badań czystości powietrza, gleby, wody oraz innych badań i analiz laboratoryjnych, ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności, itp., wykonywanych w ramach nadzoru sanitarno-epidemiologicznego przez stacje sanitarno-epidemiologiczne wojewódzkie lub terenowe, realizujące zadania należące do państwowych inspektorów sanitarnych.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.) wykonywanie przedmiotowych usług przez stacje sanitarno-epidemiologiczne mieści się w zakresie grupowania:

PKWiU 75.12.12-00.00 "Usługi administracji publicznej w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego",(KWiU 75.12.12.- "Usługi administracyjne świadczone na rzecz ochrony zdrowia", KU 85301 "Usługi sanitarno-epidemiologiczne").

Usługi świadczone przez stacje sanitarno-epidemiologiczne – na zlecenie osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – obejmujące badania laboratoryjne, analizy i pomiary mieszczą się w zakresie grupowania:

PKWiU 74.30.11-00.00 "Usługi w zakresie badań i analiz składu i czystości substancji",(KWiU 74.30.11) "Usługi w zakresie badań i analiz składu i czystości substancji", KU 68101 "Badania wód i ścieków, usługi probiercze, usługi w zakresie miar").

Usługi świadczone przez stacje sanitarno-epidemiologiczne – na zlecenie osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej- obejmujące wykonywanie badań określających wpływ warunków zewnętrznych na stanowisku pracy (hałas, wibracje, itp.) mieszczą się w zakresie grupowania:

PKWiU 74.30.16-00.00"Usługi w zakresie badań i analiz technicznych pozostałe",(KWiU 74.30.16 "Usługi w zakresie badań i analiz technicznych, pozostałe", KU 68101 "Badania wód i ścieków, usługi probiercze, usługi w zakresie miar").

Usługi dezynfekcji mieszczą się w grupowaniu:

PKWiU 74.70.11-00.00"Usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji",(KWiU 74.70.11 "Usługi w zakresie dezynfekcji i tępienia szkodników", KU 85301 "Usługi sanitarno-epidemiologiczne").

Wykonywanie na zlecenie badań w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella mieści się w grupowaniu:

PKWiU 85.14.16-00.00 "Usługi świadczone przez laboratoria medyczne",(KWiU 85.14.16 "Usługi świadczone przez laboratoria medyczne", KU 85101 "Usługi w zakresie opieki zdrowotnej").

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zwalnia się z podatku od towarów i usług świadczenie usług wymienionych w załączniku Nr 2. Biorąc pod uwagę powyższe, wymienione w zapytaniu usługi, zgodnie z poz. 18, 16, 17 i 20 załącznika Nr 2 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) są przedmiotowo zwolnione od podatku od towarów i usług.

Nawiązując do przytoczonej w zapytaniu zmiany, jaka nastąpiła na skutek rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 28, poz. 239) – kiedy to w dziale 85 "usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej" uchylono między innymi pozycję określoną symbolem PKWiU 85.14.18-00.10 czyli usługi stacji sanitarno-epidemiologicznych – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie uprzejmie wyjaśnia, że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 4 grudnia 2002 roku zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami akcyzy oraz ustawę – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 213, poz. 1803) – zmiany w klasyfikacjach statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej oraz w kluczach powiązań pomiędzy tymi klasyfikacjami wprowadzone po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, nie powodują zmian wysokości opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

Powyższe wyjaśnienia oparte są na stanie prawnym obowiązującym w dniu udzielenia niniejszej odpowiedzi.