Czy podatnikowi przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony związany z zakupami materiałów zużytych do likwidacji uszkodzenia linii energetycznych spowodowanych przez osoby trzecie


Autor: Łódzki Urząd Skarbowy

Sygnatura: III-2/443-2/04

Hasła tematyczne: osoby trzecie, obniżenie podatku należnego, szkody, podatek od towarów i usług, odszkodowania, linia energetyczna

Kategoria:

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną, tak, więc przy zakupie towarów związanych ze sprzedażą opodatkowaną, tj. słupów energetycznych oraz innych elementów infrastruktury służącej do dostaw lub świadczenia usług przesyłu energii elektrycznej Spółka nabywa prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony związany z w/w zakupami.

Powyższe prawo związane jest z zakupami związanymi z nowo tworzonymi liniami energetycznymi oraz dotyczącymi modernizacji lub remontu linii już istniejącymi.

Powyższe prawo pozostaje zachowane w związku z remontem (likwidacją szkody) niezależnie od jego przyczyny – uszkodzenia spowodowane przez osoby trzecie lub siły natury, zużycie itp.

Obciążenie kosztami związanymi z naprawą linii energetycznej sprawcę szkody nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Obciążenie osoby odpowiedzialnej za powstanie szkody nie jest czynnością wymieniona w art. 2 w/w ustawy, a więc nie jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług.