Małżonkowie wybrali formę opodatkowania przychodów z tytułu najmu składników majątku objętych wspólnością majątkową małżeńską – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, przy czym jednocześnie złożono oświadczenie o opodatkowaniu ca


Autor: Urząd Skarbowy w Biłgoraju

Sygnatura: PO 415/2/04

Hasła tematyczne: zwolnienia z podatku od towarów i usług, wystawca faktury, najem, majątek wspólny małżonków, małżonek, oświadczenie o wyborze formy opodatkowania

Kategoria:

Stosownie do treści art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z wniesionym zapytaniem dotyczącym opodatkowania przychodów z najmu w zakresie podatku dochodowego i podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju uprzejmie informuje.

Jak ustalono na 2004 rok małżonkowie wybrali formę opodatkowania przychodów z tytułu najmu składników majątku objętych wspólnością majątkową małżeńską – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, przy czym jednocześnie złożono oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów u żony. Od początku roku podatnicy wynajmują lokal mieszkalny. Żona podatnika nie prowadzi działalności gospodarczej. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jest także czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Obecnie podatnicy zamierzają wynająć (nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) lokal użytkowy objęty wspólnością majątkową małżeńską. W związku z tym nasunęły się podatnikowi następujące wątpliwości:

    Czy w odniesieniu do w/w lokalu użytkowego podatnik może wybrać formę opodatkowania podatkiem dochodowym – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i opodatkować całość przychodów uzyskanych z najmu lokalu użytkowego u siebie?
    Czy limit 4.000 euro z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.Nr 144, poz. 930 ze zm.) dotyczy oddzielnie każdego z małżonków?
    Czy podatnik może skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług z tytułu wynajmowania przedmiotowego lokalu w związku z przewidywanymi obrotami z tego tytułu w 2004 roku w wysokości 22.000 zł? W przypadku, gdyby w/w kwoty uzyskiwane z tytułu najmu nie były zwolnione od podatku od towarów i usług podatnik pyta, czy faktury dla najemcy ma wystawiać, jako osoba fizyczna?

Jak wynika z art. 12 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 6 ust. 1 a ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.Nr 144, poz. 930 ze zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu m.in. umowy najmu, przy czym do kwoty równowartości przychodów 4000 euro stosuje się stawkę ryczałtu 8,5 %, zaś ponad tę kwotę stawkę ryczałtu 20 %. Jak wynika z art. 9a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 ze zm.) dochody osiągane m.in. z najmu opodatkowane są na zasadach ogólnych określonych w tej ustawie, chyba, że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z art. 12 ust. 5 – 7 powołanej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, iż w przypadku najmu składnika majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, przychody określa się u każdego z małżonków proporcjonalnie do udziału (po połowie), chyba, że małżonkowie złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów przez jednego z nich w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Małżonkowie złożyli takie oświadczenie dnia 20 stycznia 2004 roku (o opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów ze składników majątku objętych wspólnością majątkową małżeńską), więc przychody z najmu wszystkich składników majątku wspólnego w 2004 roku opodatkowane będą w całości ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych u żony podatnika. Stanowisko podatnika o możliwości opodatkowania całości przychodów z najmu poszczególnych składników majątku u każdego z małżonków jest zatem błędne.

Jak wynika z art. 12 ust. 13 powołanej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w przypadku osiągania przychodów z najmu przez małżonków kwota przychodów określona w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) tej ustawy (w/w 4000 euro) dotyczy łącznie obojga małżonków. Stanowisko podatnika, iż dotyczy ona oddzielnie każdego z małżonków jest zatem błędne.

Jako współwłaściciel nieruchomości będący podatnikiem podatku od towarów i usług świadczący usługi najmu pytający powinien również w zakresie swojego udziału w nieruchomości ewidencjonować w prowadzonej dla celów podatku od towarów i usług ewidencji zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U.Nr 11, poz. 50 ze zm.) m.in. dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania oraz rozliczać w deklaracjach VAT – 7 (wspólnych dla rozliczania działalności gospodarczej, jak też najmu) usługi najmu opodatkowane wg właściwej stawki (bez możliwości skorzystania ze zwolnienia w części dotyczącej najmu). Zatem stanowisko podatnika, co do możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w niniejszym przypadku nie jest słuszne.

W przypadku najmu innemu podatnikowi podatku od towarów i usług podatnik winien dokumentować powyższe czynności fakturami VAT na podstawie art. 32 ust. 1 powołanej ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym zgodnie z obowiązkiem podatkowym wynikającym z art. 6 ust. 8b pkt 4 tej ustawy. Fakturę w takim przypadku podatnik wystawia, jako osoba fizyczna. Stanowisko pytającego jest w tym zakresie słuszne.