W rozliczeniu, za który miesiąc należy ująć faktury sprzedaży z tytułu świadczenia w kraju usług najmu i dzierżawy, jeżeli zapłata za nie nastąpiła w miesiącu innym niż miesiąc ich wystawienia


Autor: Urząd Skarbowy w Bolesławcu

Sygnatura: PP/443-4/04

Hasła tematyczne: umowa dzierżawy, umowa najmu, obowiązek podatkowy

Kategoria:

Na podstawie art. 6 ust. 8b pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zmianami) obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia w kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności. Oznacza to, że jeżeli zapłata nastąpi przed tym dniem (dniem upływu terminu płatności), to obowiązek podatkowy powstaje w dniu zapłaty, a jeżeli zapłata nastąpi po tym dniu, to obowiązek podatkowy powstaje w dniu upływu terminu płatności określonego w umowie. Fakturę należy wystawić nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego, nie wcześniej jednak niż 30 dnia przed powstaniem tego obowiązku. Jeżeli więc w umowie najmu termin płatności określono do 14 dnia miesiąca (np. do 14 października), fakturę można wystawić najwcześniej 14 września, a najpóźniej z dniem otrzymania zapłaty, lecz nie później niż 14 października, jeżeli zapłata nie nastąpiła do tego dnia.