Urząd Gminy zatrudnia pracownika na umowę o pracę. Pracownik ten ma jednocześnie zawartą umowę o pracę z innym pracodawcą (Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej). Pragniemy jednocześnie nadmienić, iż Urząd Gminy prowadzi obsługę finansową G


Autor: Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim

Sygnatura: U.S.I/1.415-377/04

Hasła tematyczne: umowa o pracę, pracodawca, pracownik, koszty uzyskania przychodów, informacja imienna, przychody ze stosunku pracy, stosunek pracy

Kategoria:

Na podstawie art. 14a § 1, art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w piśmie Nr FnB 3343-5/1/2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. oraz piśmie uzupełniającym Nr FnB 3343-5/2/2004 z dnia 09 lutego 2004 r. dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika imienne informacje o wysokości dochodu oraz potrąconych przez płatnika w roku podatkowym składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej w roku podatkowym przez płatnika i składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczonej, z zastrzeżeniem art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2, a także należnego i pobranego podatku, sporządzone według ustalonego wzoru.

Stosownie do art. 22 ust. 2 w/w ustawy koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej w przypadku gdy:

  1. podatnik uzyskuje przychody od jednego zakładu pracy – wynoszą 102,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.227,00 zł,
  2. podatnik uzyskuje przychody równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy – nie mogą przekroczyć łącznie 1.840,77 zł za rok podatkowy.

Ze złożonego pisma wynika, że zarówno Urząd Gminy, jak i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniają pracownika na umowę o pracę oraz, że płatnikiem wynagrodzeń z obu zakładów pracy jest Urząd Gminy, dlatego też koszty uzyskania przychodu przysługują z obu zakładów pracy. Płatnik po zakończeniu roku składa jedną informację, w której wykazuje koszty do wysokości limitu – nie mogą przekroczyć 1.840,77 zł w 2003 roku.