Pracownik jest zatrudnony jednoczesnie w dwóch zakładach pracy. W jednym zakładzie pracy uwzględniono w/w pracownikowi (przy ustalaniu podatku od wypłaty wynagrodzeń) pełne koszty uzyskania przychodu.
Czy w takim przypadku podatek należy obl


Autor: Urząd Skarbowy Łódź-Widzew

Sygnatura: IB-415/005/7/04

Hasła tematyczne: stosunek służbowy, podatek dochodowy od osób fizycznych, płatnik, stosunek pracy, koszty uzyskania przychodów

Kategoria:

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2004r. informuje, że wysokość naliczania kosztów uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej od kilku zakładów jednocześnie reguluje art. 22 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)

Jak wynika z w/w przepisu kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Prawo odliczania kosztów uzyskania przychodu przez płatnika przysługuje w pełnej wysokości w każdym przypadku osiągnięcia przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy.

W 2004r. koszty uzyskania przychodu, o których mowa wyżej w przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy – nie mogą przekroczyć łącznie 1.840,77zł za rok podatkowy (art. 22 ust. 2 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zatem podatnik w zeznaniu podatkowym obowiązany jest wykazać koszty uzyskania przychodu do wysokości obowiązującego limitu.