Czy umowa pożyczki udzielona na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej jest czynnością cywilnoprawną zwolnioną z podatku na podstawie art. 9 pkt 10 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych


Autor: Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim

Sygnatura: USIV.434/7/04

Hasła tematyczne: czynności cywilnoprawne, pożyczka, działalność gospodarcza, zwolnienie

Kategoria:

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 28.01.2004r. (data wpływu 30.01.2004r.), o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisu art. 9 pkt 10 lit. g ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. uprzejmie informuje, iż stosownie do art. 9 pkt 10 lit. g cytowanej wyżej ustawy, zwalnia się od podatku umowy pożyczki (czynność cywilnoprawną) udzielane na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej, pod warunkiem:

  1. udokumentowania, że pieniądze będące przedmiotem pożyczki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków poniesionych na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy albo wykorzystania w tym okresie rzeczy oznaczonych co do gatunku, stanowiących przedmiot pożyczki.

Powyższe oznacza, że warunkiem zastosowania zwolnienia, jest udzielenie pożyczki przedsiębiorcy lub przyszłemu przedsiębiorcy, pod warunkiem, że otrzymane na podstawie umowy pożyczki pieniądze przeznaczone zostaną na rozpoczęcie lub dalsze prowadzenie działalności w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dodatkowy warunek, w przypadku pożyczek pieniężnych, stanowi wymóg udokumentowania wydatków na wskazane w omawianym przepisie cele ze środków pochodzących z pożyczki.

Jednocześnie tut. organ nadmienia, iż zwolnienie o którym mowa wyżej nie znajduje zastosowania w przypadku pożyczek udzielanych spółce przez jej wspólników.