Zarząd Związku zwraca się z wnisokiem o ustalenie właściwej stawki podatku VAT na roboty budowlano-remontowe wykonywane w budynku, który zgodnie z pismem wydanym przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystyczngo w Łodz


Autor: Urząd Skarbowy w Łukowie

Sygnatura: PP-443/2/2004

Hasła tematyczne: podatek od towarów i usług, roboty budowlano-montażowe, stawki podatku

Kategoria:

W odpowiedzi na pismo nr WO.0713-6/04 z dnia 01.03.2004 r., data wpływu do US Łuków 01.03.2004 r., dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie, zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami – ostatnia zmiana Dz. U. z 2003 r. Nr 228 poz. 2256) informuje, iż zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 z późn. zm. – ostatnia zmiana Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2271) minister właściwy do spraw finansów publicznych, w okresie do 31 grudnia 2005 r. w drodze rozporządzenia, może obniżać stawki podatku od towarów i usług do wysokości 0% lub 7% dla niektórych towarów i usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek.Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 24 grudnia 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 224 poz. 2229) określił w § 66 ust. 1 pkt. 2, iż stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 22% obniża się do wysokości 7% dla materiałów i usług (robót) budowlanych określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia. Zgodnie z poz. 86 tego załącznika budowa, remonty i bieżąca konserwacja budynków szpitali i zakładów opieki medycznej, sklasyfikowanych w PKOB w klasie 1264, z wyłączeniem klinik weterynaryjnych i stacji unasienniania korzysta ze stawki podatku od towarów i usług obniżonej do wysokości 7%. Z informacji przedstawionych we wniosku z dnia 01.03.2004 r. wynika, iż Strona zleciła wykonanie robót budowlano-montażowych w budynku sklasyfikowanym przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi w grupie 126, klasa 1264 PKOB "Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej".W związku z powyższym w mojej opinii wykonywanie robót budowlanych w budynku sklasyfikowanym w klasie PKOB 1264 opodatkowane jest obniżoną do wysokości 7% stawka podatku od towarów i usług na podstawie w § 66 ust. 1 pkt. 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów.