Czy z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z o.o po cenie niższej od wartości nabycia należy uiścić podatek dochodowy


Autor: Urząd Skarbowy w Wałbrzychu

Sygnatura: PDII/415-122/03

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, strata, sprzedaż udziałów

Kategoria:

Jak z przedmiotowego pisma wynika, zamierza Pan sprzedać udziały w sp. z o.o po cenie niższej niż wynosiła wartość nabycia.

Zgodnie z postanowieniami art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), źródłami przychodów są kapitały pieniężne (…). Z kolei stosownie do postanowień art. 17 ust. 1 pkt 6 cyt. wyżej ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia tytułu własności udziałów w spółkach, akcji oraz innych papierów wartościowych (…).

W stosunku do ww. przychodów mają zastosowanie ogólne zasady ustalania dochodu określone w art. 9 ust. 2 ww. ustawy. W myśl tego przepisu, dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekroczą sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Natomiast przy ustalaniu kosztów uzyskania omawianego przychodu ma zastosowanie art. 23 ust. 1 pkt 38 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów w spółce. Wydatki te są jednak kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych udziałów. Tak więc można uznać za koszt uzyskania przychodów z ich sprzedaży kwotę zapłaconą za nabycie tych udziałów.

Ponieważ, jak z Pana pisma wynika, z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z o.o poniesiona została strata, brak jest zatem, w myśl przytoczonych wyżej przepisów, podstawy opodatkowania.