Czy kara umowna za nieterminową dostawę towaru jest kosztem uzyskania przychodu w świetle art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)


Autor: Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-Koźlu

Sygnatura: PDII/4230/1/WR/04

Hasła tematyczne: kara umowna, dostarczanie towarów, umowa kupna-sprzedaży, podatek dochodowy od osób prawnych, odsetki za zwłokę, koszty uzyskania przychodów

Kategoria:

Naczelnik Urząd Skarbowego w Kędzierzynie – Koźlu działając na podstawie przepisów art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Spółki ( ………) z dnia (……….) w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyjaśnia co następuje:
Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Jednostka zawarła umowę z ZM S. S.A. w K. na dostawę urządzeń (………………)
W związku z niedotrzymaniem terminu dostawy określonego w umowie Spółka została obciążona karami umownymi.
W tym przypadku Spółka winna stosować przepisy art. 15 i 16 ust. 1 ustawyz dnia15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.).
Stosownie do przepisu art. 15 ww. ustawy kosztami uzyskania są koszty poniesionew celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy Natomiast przepis art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych taksatywnie wymienia wydatki nie będące kosztem uzyskania przychodu.
Punkt 22 art. 16 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że nie uważa się za koszt uzyskania przychodu kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.
Zatem tylko te kary umowne i odszkodowania nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania umowy nie są wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 22 przedmiotowej ustawy.
Oznacza to, że jeżeli poniesione wydatki z tego tytułu będą związane z przychodem Spółki, to na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będą one stanowić koszty uzyskania przychodu.