Po osiągnięciu jakich obrotów Podatnik jest zobowiązany zarejestrować kasę fiskalną i czy do tych obrotów wlicza się obroty uzyskane na lottomacie ?
Podatnik prowadzi działalność polegającą na sprzedaży chemii gospodarczej, papierosó


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

Sygnatura: D-3/4430/7/04

Hasła tematyczne: ewidencja sprzedaży, kasa rejestrująca

Kategoria:

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 23.01.2004 r. informuje, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z 1993 r. z późn. zm.) – podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 z późn. zm.) do dnia 31 grudnia 2004 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i którzy nie byli wcześniej objęci obowiązkiem ewidencjonowania. Zgodnie z § 3 ust. 7 cytowanego rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powyższe będzie Pan zobowiązany do ewidencjonowania całości obrotu na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych w 2004 r., po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotu w wysokości 40.000 zł z działalności o której mowa w ww. art. 29 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponieważ oprócz sprzedaży artykułów chemii gospodarczej oraz papierosów, świadczy Pan również usługi pośrednictwa w zakładach na rzecz Totalizatora Sportowego, uzyskana z tego tytułu prowizja nie podlega doliczeniu do obrotu powodującego obowiązek ewidencjonowania obrotu przy pomocy kasy rejestrującej, gdyż Totalizator Sportowy nie jest zaliczany do podmiotów określonych w cytowanym art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, tj. osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych.