Spółka jawna powstała po zlikwidowaniu spółki cywilnej. Spółka jawna jest przedsiębiorstwem nowo zawiązanym i nie stanowi kontynuacji prawnej spółki cywilnej. Wspólnikami spółki jawnej są wspólnicy byłej spółki cywilnej oraz żona jedne


Autor: Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie

Sygnatura: D-1/4110/46/04

Hasła tematyczne: cesja wierzytelności, odsetki

Kategoria:

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego:
– w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych cesji wierzytelności (nie zapłaconych odsetek od należności) oraz,
– w zakresie opodatkowania cesji wierzytelności podatkiem od czynności cywilnoprawnych informuję, iż przyjęte przez Państwo stanowisko jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) do przychodów, o których mowa ust. 1 i 2 nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek. A zatem Spółka w momencie otrzymania odsetek winna je zaliczyć do przychodów finansowych i opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych – w Państwa przypadku zgodnie z art. 30c w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86 poz. 959 ze zm.) nieodpłatne przeniesienie wierzytelności na rzecz cesjonariuszy nie podlega ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W złożonym piśmie zwracacie się Państwo również z pytaniem co do sposobu księgowania tej cesji wierzytelności. Zagadnienie zapisów księgowych operacji finansowych Spółki wykraczają poza zakres określony w art. 14a § 1 w/w ustawy Ordynacja podatkowa. Uregulowane są one w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.), której przepisy nie mają charakteru podatkotwórczego tj. nie mogą rozszerzać, ograniczać, czy też w inny sposób modyfikować praw i obowiązków podatkowych wynikających z przepisów materialnego prawa podatkowego.