W jaki sposób podatnik po zlikwidowaniu działalności gospodarczej może odzyskać kwotę niewykorzystanej ulgi uczniowskiej


Autor: Urząd Skarbowy w Myślenicach

Sygnatura: PD-1 415/11/03

Hasła tematyczne: ulga uczniowska

Kategoria:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek Pani z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia.

W złożonym piśmie stwierdza Pani, że dzialalność gospodarcza prowadzona była przez piętnaście lat W tym okresie szkoleni byli uczniowie w oparciu o przewidziane przepisami prawa odpowiednie kwalifikacje niezbędne do wyszkolenia uczniów. Działalność gospodarcza została zlikwidowana w roku 2001. Do wykorzystania pozostała nie odliczona ulga uczniowska za wyszkolenie uczniów. W związku z powyższym czy istnieje możliwość odzyskania pieniędzy z tytułu nie odliczonej ulgi uczniowskiej oraz czy istnieją stosowne rozporządzenia będące za pozytywnym rozpatrzeniem sprawy.
Prowadzona przez Panią działalność gospodarcza opodatkowana była w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.Zgodnie z z art. 53 § 1 Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. Nr 144 poz. 930 ze zm.) podatnicy, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, oraz uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1 mogą korzystać z ulgi z tytułu szkolenia uczniów, polegającej na obniżeniu zryczałtowanego podatku dochodowego, zwanej dalej "ulgą uczniowską". Z cytowanego przepisu jednoznacznie wynika, że jest to ulga polegająca na zmniejszeniu należnego zryczałtowanego podatku dochodowego o kwotę ulgi wynikającą z decyzji w sprawie przyznania ulgi za wyszkolenie ucznia. Ulga w podatku przewidziana w przepisach 53 § 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi wyjątek od powszechności i równości opodatkowania. Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości zwrotu w gotówcenie wykorzystanej ulgi uczniowskiej.

Zaznaczyć należy, że w razie likwidacji działalności gospodarczej nie wykorzystana część ulgi uczniowskiej może być odliczana od podatku dochodowego w zeznaniu rocznym z innych źródeł dochodu, jeżeli Pani je uzyskuje.