Czy wpłata wkładu mieszkaniowego na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego spełnia warunki art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i stanowi podstawę pozwalającą uznać z


Autor: Urząd Skarbowy w Wałbrzychu

Sygnatura: PDII/415-121/03

Hasła tematyczne: wkład do spółdzielni mieszkaniowej, sprzedaż nieruchomości

Kategoria:

Z przedstawionego we wniosku Strony stanu faktycznego wynika, że Strona dokonała w 2002 r. sprzedaży lokalu mieszkalnego przed upływem pięciu lat od daty jego nabycia oraz złożyła oświadczenie, że uzyskany przychód przeznaczy na własne cele mieszkaniowe. Ponadto w 2003 r. Strona zawarła ze spółdzielnią mieszkaniową umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz dokonała wpłat wkładu mieszkaniowego.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości (…) w części wydatkowanej na nabycie w kraju, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (…).

Jak z powyższego wynika, dokonana wpłata wkładu mieszkaniowego nie powoduje zwolnienia w trybie powołanego powyżej przepisu.