W jakiej wysokości koszty uzyskania przychodów przysługują pracownikowi, który jest zatrudniony na umowę o pracę oraz jednocześnie jest członkiem rady nadzorczej naszej Spółki i pobiera z tego tytułu comiesięczne wynagrodzenie


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna

Sygnatura: I-415-07/03/04

Hasła tematyczne: członkowie, płatnik, rada nadzorcza, koszty uzyskania przychodów, podatek dochodowy od osób fizycznych

Kategoria:

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo Nr NZ/360/2004 z dnia 29.01.2004 r., przesłane w dniu 09.02.2004 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi oraz uzupełnione w dniu 20.02.2004 r. – udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Zapytanie dotyczy stosowania przepisów art. 22 ust. 2 i ust. 9 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w roku 2003.

Biorąc pod uwagę zgłoszone wątpliwości, w oparciu o przedstawiony stan faktyczny, należy stwierdzić, że :

Od dnia 1 stycznia 2003 r., w wyniku zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzonych ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 1182) i dodania punktu 5 do ust. 9 art. 22, do przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, stosuje się koszty uzyskania przychodów w wysokości przewidzianej dla osób uzyskujących przychody ze stosunku pracy lub stosunków pokrewnych.

W świetle powyższych regulacji, płatnik dokonując rocznego obliczenia podatku w trybie art. 37 ust. 1 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, winien uwzględnić pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę oraz uzyskującym przychody z działalności wykonywanej osobiście wymienionej m.in. w art. 13 pkt 7 ww. ustawy, odrębne koszty uzyskania przychodów tj.:

  • z tytułu stosunku pracy lub stosunków pokrewnych – w wysokości ustalonej zgodnie z art. 22 ust. 2-4 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • z tytułu działalności wykonywanej osobiście wymienionej w art. 13 pkt 7 ww. ustawy –w wysokości określonej w art. 4 ustawy nowelizującej, tj. w roku 2003 w wysokości 99,96 zł. miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.199,52 zł.