Stawka podatku od towarów i usług na usługi polegające na udzieleniu podmiotowi trzeciemu gwarancji na kredyt za wynagrodzeniem


Autor: Opolski Urząd Skarbowy

Sygnatura: PP-443/3/04

Hasła tematyczne: zwolnienia z podatku od towarów i usług, pośrednictwo finansowe, zwolnienia przedmiotowe, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), podatek od towarów i usług

Kategoria:

Pisemna informacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o których stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.).

W dniu 21.01.2004 r. Spółka zwróciła się z wnioskiem do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej informacji w sprawie, czy czynności polegające na udzielaniu gwarancji na kredyt przyznany podmiotowi trzeciemu, z tytułu których Spółka otrzyma wynagrodzenie podlega zwolnieniu od podatku VAT jako usługa wchodząca w zakres usług pośrednictwa finansowego?

Zdaniem Spółki ww. czynności mieszczą się w grupowaniu PKWiU (65-67) i są objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług na podstawie załącznika nr 2 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.).

W dniu 23.02.2004 r. tutejszy organ podatkowy otrzymał interpretację z Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi, która wyraża opinię, że działalność polegająca na udzieleniu podmiotowi trzeciemu gwarancji na kredyt za wynagrodzeniem mieści się w grupowaniu PKWiU 65.23.10-00.00 "Usługi pośrednictwa finansowego, gdzie indziej nie sklasyfikowane".

Tutejszy organ podatkowy po przeanalizowaniu stanu faktycznego w sprawie wyjaśnia, co następuje:

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

    W poz. 9 ww. załącznika figuruje PKWiU sekcja J ex. (65-67) "Usługi pośrednictwa finansowego, z wyłączeniem:
    1) działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,
    2) usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy,
    3) usług doradztwa finansowego i maklerów (PKWiU 67.13.10-00.20).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – ostatnia zmiana z dnia 06.10.2003 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1682) zawiera grupę PKWiU 65.23, posiadającą podgrupę PKWiU 65.23.10, w której miesi się PKWiU 65.23.10-00.00 tj. "Usługi pośrednictwa finansowego, gdzie indziej nie sklasyfikowane".

Przy stosowaniu stawek podatkowych w podatku od towarów i usług niezbędna jest znajomość grupowań statystycznych, inkorporowanych ze statystyki do prawa podatkowego.

Ww. załącznik nr 2 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym odwołuje się do symboli grupowań statystycznych przy ustalaniu zwolnień przedmiotowych od podatku od towarów i usług.

W związku z potwierdzeniem przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi kwalifikacji działalności polegającej na udzielaniu podmiotowi trzeciemu gwarancji na kredyt za wynagrodzeniem, do grupowania PKWiU 65.23.10-00.00 "Usługi pośrednictwa finansowego, gdzie indziej nie sklasyfikowane", tutejszy organ podatkowy potwierdza, że ww. usługi wymienione są w poz. 9 załącznika nr 2 i nie należą do działalności objętej wyłączeniem, a więc są przedmiotowo zwolnione od podatku od towarów i usług.