Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy poniesienie wydatków w 2003 roku na przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe prawo do lokalu stanowi kontynuację odliczeń w ramach "dużej" ulgi budowalnej, do


Autor: Urząd Skarbowy w Radzyniu Podlaskim

Sygnatura: DP.415/I/2/2004

Hasła tematyczne: lokal mieszkalny, spółdzielnie mieszkaniowe, przekształcanie prawa lokatorskiego w prawo własności, ulga budowlana

Kategoria:

Wypełniając dyspozycję art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) w związku z zapytaniem zawartym w piśmie z dnia 3 lutego 2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim uprzejmie informuje:

Z ulg mieszkaniowych będą mogli w 2003 roku skorzystać podatnicy, którzy ponieśli kolejne wydatki na kontynuację inwestycji na własne cele mieszkaniowe rozpoczęte jeszcze przed 1 stycznia 1997 r. Dotyczy to podatników, którzy w latach 1992-1996 nabyli prawo do odliczeń od dochodu. Inwestycjami będącymi wówczas podstawą do późniejszych odliczeń były:

  • budowa budynku mieszkalnego, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 1997 r.
  • nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. e) ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 1997r.
  • przebudowa strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkaniowe oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia jego zasiedlenia, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. f) ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 1997 r.

Uprawnienia te zagwarantowała, tak jak w przypadku innych praw nabytych nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 134 poz. 1509 z późn. zm.). Zgodnie z jego treścią podatnikom, którzy w latach 1992 – 1996 nabyli prawo do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na cele określone w art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. b), e) i f) ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997r. i dokonali dalszych wydatków na budowę tego budynku mieszkalnego, nadbudowę lub rozbudowę tego budynku na cele mieszkalne lub przebudowę tego strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie tego lokalu w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym do dnia zasiedlenia tego lokalu, przysługuje prawo do odliczenia tych wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 1997 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. na zasadach określonych w art. 26 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997r.

Biorąc pod uwagę powyższe, poniesienie a następnie odliczenie przez Pana od dochodu w zeznaniu podatkowym za 1992 r. wydatków związnych z uzupełnieniem wkładu mieszkaniowego oraz kwotę wydaną na spłatę kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową nie jest kontynuacją wydatków w ramach tzw. "dużej" ulgi budowalnej. Nie może Pan zatem skorzystać z ulgi w 2003 r. związanej z wydatkami na przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe.