1. Czy możemy odliczyć od dochodu wydatek na zakup pompy insulinowej oraz osprzętu do jej obsługi dla naszego 12-letniego dziecka chorego na cukrzycę insulinozależną, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli tak, to czy w 100%


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna

Sygnatura: I-415-08/03/04

Hasła tematyczne: odliczenie od dochodu, odliczenia, wydatki mieszkaniowe, odliczenia od podatku, ulga remontowa, wydatki na rehabilitację

Kategoria:

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2004 r. (data wpływu 03.02.2004 r.), uzupełnione w dniu 23.02.2004 r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Zapytanie dotyczy stosowania przepisów art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a-7g oraz art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w roku 2003.

Biorąc pod uwagę kolejność zgłoszonych wątpliwości, w oparciu o przedstawiony stan faktyczny, należy stwierdzić, że:

  1. Poniesiony przez Państwa w roku 2003, udokumentowany dowodem poniesienia (fakturą), wydatek na zakup pompy insulinowej oraz osprzętu do jej obsługi, dla pozostającego na Państwa utrzymaniu 12-letniego dziecka, posiadającego orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności stanowi podstawę do dokonania odliczeń od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a pkt 3 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  2. Poniesione przez Państwa wydatki podlegają odliczeniu od dochodu (w pełnej wysokości), jeżeli nie były finansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków kas chorych, albo nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek innej formie. W przypadku, gdy wydatki były częściowo finansowane z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica między poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną z tych funduszy (środków) lub zwróconą z jakichkolwiek środków.
  3. Poniesiony przez Państwa wydatek na zakup klimatyzatora oraz montaż i instalację tego urządzenia stanowi wydatek wymieniony w ust. 2 pkt 3 załącznika Nr 2 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1996 r. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie określenia rodzaju wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. Nr 156, poz. 788).
    Zgodnie z cytowanym powyżej przepisem poniesiony przez Państwa ww. wydatek należy zakwalifikować jako wydatek na wykonanie nowej instalacji w lokalu mieszkalnym, obejmujący rozprowadzenie po lokalu mieszkalnym instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

W świetle powyższego poniesiony przez przez Państwa wydatek stanowi podstawę do dokonania odliczeń od podatku na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli:

  • zakupiony przez Państwa klimatyzator został zainstalowany w lokalu mieszkalnym zajmowanym na podstawie tytułu prawnego,
  • poniesiony wydatek został udokumentowany fakturą wystawioną wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodem odprawy celnej.


Kwota przysługującego odliczenia od podatku w okresie trzech kolejnych lat tj. 2003-2005 nie może przekroczyć limitu określonego w art. 27a ust. 3 pkt 2 lit. b) cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. 19% faktycznie poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 4.725,00 zł.

Stosownie do art. 27a ust. 15 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwota przysługującego odliczenia, przekraczająca kwotę podatku obliczonego zgodnie z art. 27 tejże ustawy podlega odliczeniu od podatku obliczonego za następne lata, aż do całkowitego jej odliczenia.