Czy zarejestrowany podatnik podatku akcyzowego może uznać za koszt uzyskania przychodu podatek akcyzowy wynikający z deklaracji AKC-2 /zapłacony/


Autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów

Sygnatura: US33/II/412/3352/2004

Hasła tematyczne: podatek do przeniesienia, podatek akcyzowy, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy

Kategoria:

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego oraz mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny Naczelnik Urzedu Skarbowego Warszawa – Mokotów działając w trybie art. 14 a par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa informuje, że w świetle przepisu art. 23 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm./ podatek akcyzowy, którego wartość ustala się na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm./ uznać należy co do zasady za koszty uzyskania przychodów.

Wyjątek od wskazanej powyżej reguły ustanowił ustawodawca na mocy dyspozycji przepisu art. 23 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą nie uważa się za koszt uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku nadmiernych ubytków lub zawinionych niedoborów wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków i niedoborów.

Mając na uwadze powyższe jak również stan faktyczny wskazany we wniosku podatnika Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego potwierdza stanowisko wyrażone w przedmiotoym wniosku.