Stawka podatku VAT w przypadku sprzedaży przedmiotowego węzła cieplnego Wspólnocie Mieszkaniowej, w budynku której jest on usytuowany


Autor: Lubelski Urząd Skarbowy

Sygnatura: PP-2-443/3/04

Hasła tematyczne: stawki podatku, sprzedaż towarów

Kategoria:

W związku z tym, że o zakup w/w węzła cieplnego do Przedsiębiorstwa zwróciła się Wspólnota Mieszkaniowa, w budynku której jest on usytuowany, nie ma przeszkód do dokonania takiej transakcji sprzedaży w świetle art.49 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z w/w przepisem urządzenia służące do odprowadzania wody, pary, gazu, prądu elektrycznego oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych budynku, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

Według klasyfikacji statystycznych PKWiU węzeł cieplny aktualnie nie jest klasyfikowany jako całość, a jedynie jako poszczególne elementy.

W ustawie z dnia 4 grudnia 2002r., zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczeniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 213, poz. 1803) w art. 5 ustalono, że zmiany w klasyfikacjach statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej oraz w kluczach powiązań pomiędzy tymi klasyfikacjami, wprowadzone po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. po 01.01.2003r.), nie powodują zmian opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Ponadto w art. 6 cyt. ustawy określono, że w przypadku gdy po dniu wejścia w życie tej ustawy wprowadzone zmiany do ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym dotyczące nowych oznaczeń klasyfikacyjnych towarów, usług oraz obiektów budowlanych (PKWiU, PKOB) prowadziłyby do zmiany dotychczas stosowanych stawek podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego albo prowadziłyby do zwolnienia od podatku lub opodatkowania, podatnik stosuje stawki lub zwolnienie określone w ustawie o podatku VAT w brzmieniu obowiązującym na dzień 31.12.2002r.

Biorąc pod uwagę treść art. 5 i 6 ustawy z dnia 4 grudnia 2002r. sprzedaż węzła cieplnego, stanowiącego komplet urządzeń technologicznych, pomiarowych i sterujących opodatkowana jest wg stawki 7 %, co wynika z zał. Nr 5 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w brzmieniu obowiązującym na dzień 31.12.2002r.

Od dnia 1 stycznia 2004r. zastosowanie obniżonej 7 % stawki podatku VAT reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003r. poprzez zmianę § 66 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z późn. zm.).W związku z powyższym zgodnie z aktualnymi przepisami do sprzedaży węzła cieplnego należy zastosować obniżoną 7 % stawkę podatku VAT.