– w sprawie opodatkowania przychodów z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki jawnej


Autor: Urząd Skarbowy w Bartoszycach

Sygnatura: US.I/415-9/04

Hasła tematyczne: środek trwały, likwidacja działalności, remanent likwidacyjny, działalność gospodarcza, aport, spółka jawna, wyposażenie, środek obrotowy

Kategoria:

Działając w oparciu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (jedn. tekst Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w odpowiedzi na pismo z dnia 03.02.2004 r. (wpływ do tut. urzędu 06.02.2004 r.) w sprawie opodatkowania przychodów z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki jawnej wyjaśnia co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( jedn. tekst Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. z późn. zm. ) do przychodów z odpłatnego zbycia nie zalicza wniesienia w formie wkładu niepieniężnego do spółki lub spółdzielni środków obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Kwestię opodatkowania narzędzi i wyposażenia wykorzystywanych w indywidualnej działalności gospodarczej (objętych remanentem likwidacyjnym) a następnie wniesionych do spółki jawnej reguluje art. 24 ust. 3 cyt. wyżej ustawy który stanowi: w razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej, dochód ustala się przy zastosowaniu do wartości ustalonej według cen zakupu pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków oraz rzeczowych składników majątku związanego z wykonywaną działalnością, nie będących środkami trwałymi – takiego wskaźnika procentowego jaki wynika z udziału dochodu w przychodach w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła likwidacja działalności a jeżeli w tym okresie dochód nie wystąpił – w roku poprzedzającym rok, w którym nastąpiła likwidacja. Za datę likwidacji działalności gospodarczej uważa się datę określoną w zawiadomieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Natomiast art. 24 ust. 3 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że nie ustala się dochodu na dzień likwidacji, jeżeli osoba fizyczna wniosła w formie wkładu lub aportu do spółki cywilnej albo spółki handlowej składniki majątku objęte tym remanentem.

Z przedstawionej przez Pana sytuacji wynika, że prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie odlewnictwa i produkcji drzewnej. Zamierza Pan wnieść do spółki swoje przedsiębiorstwo, tj. środki obrotowe i trwałe, wartości niematerialne i prawne, narzędzia i wyposażenie. Ponadto dodaje Pan, że w dniu wniesienia składników majątku do spółki zlikwiduje Pan samodzielnie prowadzoną działalność gospodarczą.

Wniesienie w formie wkładu niepieniężnego do spółki środków trwałych i obrotowych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie podlega opodatkowaniu w świetle cyt. wyżej art. 10 ust. 2 pkt. 2. Natomiast jeżeli narzędzia i wyposażenie zostaną objęte remanentem likwidacyjnym i wniesione do spółki w formie aportu lub wkładu wówczas również nie ustala się dochodu na dzień ich wniesienia do spółki jawnej zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt. 3 cyt. wyżej.

Stanowisko zawarte w pismach z dnia 03.02.2004 r. i 03.03.2004 r. jest prawidłowe.