Czy w przypadku fizycznej likwidacji nie w pełni umorzonej części odcinka sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej ma zastosowanie art. 16 g ust. 16 ustawy z dn. 15.02.1992 r. w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2003 r


Autor: Lubelski Urząd Skarbowy

Sygnatura: PD.423/02/04

Hasła tematyczne: środek trwały, likwidacja, wartość początkowa, część składowa

Kategoria:

Częściowa likwidacja odcinka sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej (będącego jednym środkiem trwałym) na skutek złego stanu technicznego, która nie powoduje zachwiania pracy układu technologicznego dystrybucji wody stanowi o dalszym wykorzystywaniu przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą tego środka trwałego.

W przypadku trwałego odłączenia od danego środka trwałego części składowej lub peryferyjnej spowodowanego likwidacją z powodu złego stanu technicznego wartość, początkową tego środka trwałego zmniejsza się od następnego miesiąca po odłączeniu o różnicę między ceną nabycia odłączonej części a przypadającą na nią sumą odpisów amortyzacyjnych obliczoną przy zastosowaniu metody amortyzacji i stawki amortyzacyjnej przyjętej do obliczania odpisów amortyzacyjnych tego środka trwałego, w myśl przepisów art. 16g ust. 16 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2003 r. .

Przepisy podatkowe nie definiują pojęcia część składowa, część peryferyjna. Mając na względzie wykładnię systemową należy posiłkować się przepisami prawa cywilnego w celu zdefiniowania użytych pojęć. W świetle przepisów Kodeksu cywilnego częścią składową rzeczy zgodnie z art. 47 § 2 jest wszystko co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości, albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Częścią peryferyjną jest rzecz zbliżona swoim charakterem do przynależności w rozumieniu art. 51 k.c. Zgodnie z tym przepisem, przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy ruchomej (rzeczy głównej ) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi.

Z przedstawionych w piśmie Spółki informacji oraz na podstawie powołanych przepisów prawa uznaje się, że fizycznie zlikwidowany odcinek sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej stanowi jej część składową. W razie trwałego odłączenia od danego środka trwałego części składowej lub peryferyjnej wartość początkową tego środka trwałego ustala się w sposób określony powołanym wyżej przepisem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Trwałe odłączenie części składowej lub peryferyjnej, o którym mowa w tym przepisie ma miejsce, gdy dana część zostanie odłączona z zamiarem jej zbycia lub przyłączenia do innego środka trwałego, bądź gdy część ta przestanie spełniać swoje funkcje na skutek złego stanu technicznego co miało miejsce.