Czy w przypadku cesji umowy zakupu mieszkania i wpłaconej zafakturowanej zaliczki w 2001r., kiedy obowiązywała stawka VAT w wys. 0%, należy obecnie dokonać korekty ze stawką 0% czy ze stawką 7%


Autor: Urząd Skarbowy w Siedlcach

Sygnatura: US-26/PP/443/33/2004

Hasła tematyczne: zakup mieszkania, cesja, faktura korygująca

Kategoria:

Przepisy § 41 i 42 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27 poz. 268 ze zm.) regulują, w jakich przypadkach wystawia się faktury korygujące. Z przepisów tych nie wynika konieczność wystawienia faktury korygującej w sytuacji, gdy następuje cesja praw do nabywanego towaru (w przedmiotowym przypadku mieszkania).

W świetle powyższego zdaniem organu podatkowego w przedstawionej sytuacji nie zachodzi podstawa do wystawiania faktury korygującej. Zafakturowanie przez sprzedawcę zaliczki na mieszkanie wpłaconej w 2001r. przy zastosowaniu stawki podatkowej VAT 0% (obowiązującej wówczas dla tej sprzedaży), było prawidłowe. W chwili gdy nastąpiła cesja (przeniesienie praw na osobę trzecią) fakturowanie następnej zaliczki na poczet zakupu mieszkania winno odbywać się na osobę, która w wyniku cesji przejęła prawa do umowy zakupu mieszkania, z zastosowaniem prawidłowej stawki podatku VAT, obowiązującej w chwili fakturowania sprzedaży.