Czy spłacanie w rocznych ratach należności za działkę budowlaną, zakupioną na własność od Agencji Rolnej Skarbu Państwa stanowi podstawę do rocznych odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości spłaconej w danym roku raty


Autor: Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim

Sygnatura: U.S.I/1.415-380/04

Hasła tematyczne: odliczenia od podatku, wydatki mieszkaniowe, Agencja Rynku Rolnego, zakup gruntu

Kategoria:

Na podstawie art. 14a § 1, art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w piśmie z dnia 4 lutego 2004 r. dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – obowiązującym do dnia 31 grudnia 2001 r., wynika, iż (…) podatek dochodowy zmniejsza się (…), jeśli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na: a) zakup gruntu (…) pod budowę budynku mieszkalnego, przy czym na mocy art. 27a ust. 6, wysokość wydatków (…) ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.
W świetle powyższego stanu prawnego również zaliczki wpłacone na zakup gruntu podlegały w latach 1999-2001 odliczeniu w ramach limitu od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wpłacone zaliczki są wydatkiem podatnika na cele mieszkaniowe w roku ich faktycznego poniesienia.

Z dniem 1 stycznia 2002 r. art. 27a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymał nowe brzmienie. W ramach dokonanych zmian ustawy skreślono "dużą" ulgę budowlaną, czyli ulgę polegającą na odliczeniu od podatku wydatków poniesionych m.in. na zakup gruntu pod budowę budynku mieszkalnego.

W związku z powyższym, warunkiem uprawniającym do odliczenia od podatku wydatków na zakup gruntu pod budowę budynku mieszkalnego w 2002 r. jest kontynuacja ulgi nabytej przed 1 stycznia 2002 r.