Czy można odliczyć odsetki od kredytu hipotecznego na zakup nowego mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej


Autor: Urząd Skarbowy w Chrzanowie

Sygnatura: PDI/2-413/1/2004

Hasła tematyczne: wydatki mieszkaniowe, odliczenie od dochodu, odsetki od kredytu

Kategoria:

Odpowiadając na pismo z dnia 18 grudnia 2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowegow Chrzanowie działając w oparciu o art.14 a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, co następuje.

Zgodnie z art. 26 b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:
1) budową budynku mieszkalnego, albo
2) wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
3) zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
4) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

W związku z tym, że prawo do odliczeń odsetek daje zaciągnięty kredyt na ściśle określone inwestycje mieszkaniowe z umowy zawartej z bankiem musi wynikać cel mieszkaniowy, jaki ma być sfinansowany przyznanym kredytem. Zatem tylko odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowych (nie na spłatę kredytu) będą podlegać odliczeniu od dochodu, zgodnie z wyżej wymienionym przepisem.