Czy renta odszkodowawcza zasądzona wyrokiem sądowym a następnie podwyższona ugodą sądową i ugodą pomiędzy stronami korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych


Autor: Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście

Sygnatura: USI-2/413/4/2004

Hasła tematyczne: zwolnienia podatkowe, wyrok, ugody, zwolnienia przedmiotowe, umowa, zwolnienie, odszkodowania, renta wyrównawcza

Kategoria:

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.01.2004r Nr FF/01/40/04 Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście udziela odpowiedzi w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3c wyżej wymienionej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2004r. odszkodowania w postaci renty otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia przez poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość są wolne od podatku dochodowego.

W sytuacji przedstawionej w w/w piśmie osoba poszkodowana w wyniku wybuchu gazu doznała uszczerbku na zdrowiu czego wynikiem była zasądzona na jej rzecz dożywotnia renta, która uległa podwyższeniu po raz pierwszy w wyniku ugody sądowej a następnie w wyniku ugody pomiędzy stronami do kwoty najniższej renty inwalidzkiej.

Ponieważ zasądzona renta oraz ugody (sądowa i pomiędzy stronami) nastąpiły w związku z uszkodzeniem ciała i doznania uszczerbku na zdrowiu, w następstwie czego zwiększyły się potrzeby poszkodowanej, korzystają one z wyżej cytowanego zwolnienia.

W związku z powyższym, Państwa stanowisko w sprawie (iż od 01.01.2004 r. renta ta wolna jest od podatku) zgodne jest z opinią tutejszego organu podatkowego.