Czy wydatki poniesione na wydanie katalogów – informatorów stanowią w całości koszt uzyskania przychodów, czy tylko w granicach limitu określonego w art. 16 ust. 1 pkt. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.


Autor: Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze

Sygnatura: PDP/423/57/03

Hasła tematyczne: reklama, oferta

Kategoria:

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.10.2003 r. (data wpł. 16.10.2003 r.), znak: ESSA/4993/2003 Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Podgórze informuje, że zgodnie z art. 14 a § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego, stosownie do swojej właściwości, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Składając zapytanie, podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 28 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25% przychodów, chyba że reklama prowadzona jest w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób.

Jak wynika z pisma z dnia 15.10.2003r. przekazywane kontrahentom katalogi zawierają dane o produktach znajdujących się w ofercie handlowej firmy i zdaniem podatnika nie zawierają informacji o charakterze wartościującym. Jeżeli katalogi spełniają rolę informatora, to wydatki poniesione na ich wydanie stanowią w całości koszty uzyskania przychodów na podstawie cyt. art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stanowisko Spółki jest zatem słuszne.