Przedmiotem pytania zawartego w piśmie Podatnika jest – opodatkowanie podatkiem od towarów i usług cesji praw i obowiązków wynikających z umów najmu punktów sprzedaży.

Autor: Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście

Sygnatura: III-2/446-363/04/EF

Hasła tematyczne: sprzedaż praw, przedmiot opodatkowania, podatek od towarów i usług, czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, umowa najmu, cesja, umowa cywilnoprawna

Kategoria:

W świetle przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego, stwierdzić można iż czynność, której dotyczy zapytanie z dnia 21.11.2003r. jest cesją praw i obowiązków, wynikających z zawartych umów najmu. Świadczyć może o tym przede wszystkim załączony wzór umowy dot. w/w cesji praw i obowiązków, w której stwierdza się m.in., iż "zbywca" przelewa na rzecz "nabywcy", wszystkie prawa i obowiązki, wynikające z umów najmu, wskutek czego "nabywca" wstępuje w miejsce "zbywcy" w prawa najemcy lokali użytkowych. W złożonym w dniu 21.11.2003r. piśmie Podmiot zauważa ponadto, iż w/w czynność dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z umów najmu nie jest objęta przepisami o statystyce publicznej.

Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zostały wymienione w art. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zwanej dalej ustawą. Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W świetle ust. 3 przepisy ust. 1 stosuje się również do:

1) świadczenia usług oraz przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji albo reklamy,
2) przekazania przez podatnika towarów oraz świadczenia usług na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników,
3) zamiany towarów, zamiany usług oraz zamiany usługi na towar i towaru na usługę,
3a) wydania towarów lub świadczenia usług w zamian za wierzytelności,
3b) wydania towarów lub świadczenia usług w miejsce świadczenia pieniężnego,
3c) dostarczenia produktów rolnych na podstawie umowy kontraktacji,
4) darowizn towarów nie wymienionych w pkt 2,
5) świadczenia usług, o których mowa w ust. 1, bez pobrania należności,
5a) wydania towarów lub świadczenia usług w zamian za czynności nie podlegające opodatkowaniu,
6) towarów, o których mowa w art. 6a.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega również eksport i import towarów lub usług – na podstawie art. 2 ust. 2 w/w ustawy. W świetle ust. 4. czynności określone w ust. 1-3 podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.

Zgodnie z art. 4. ust. 1 pod pojęciem towar rozumie się przez to rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności określonych w art. 2, które wymienione są w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Natomiast, wg art. 4 ust. 2, usługi to:

  1. usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej,
  2. roboty budowlano-montażowe,
  3. sprzedaż praw lub udzielanie licencji i sublicencji w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej,
  4. oddanie do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej,
  5. udzielanie licencji lub upoważnianie do korzystania z licencji oraz przeniesienie autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu przepisów prawa autorskiego – w odniesieniu do programu komputerowego.

W piśmie z dnia 21.11.2003r. Podatnik stwierdza, że transakcja będąca przedmiotem zapytania, jako sprzedaż prawa do wynajmu lokalu nie podlega podatkowi od towarów i usług, gdyż nie spełnia ona żadnej definicji towaru lub usługi zawartych w art. 4 ustawy. Ponadto stwierdza, że czynność nie jest objęta przepisami o statystyce publicznej. W tym miejscu zauważyć należy, iż Podatnik nie przedstawił opinii Urzędu Statystycznego, potwierdzającej tezę, że cesja praw i obowiązków nie stanowi usługi w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej.

Mając na uwadze powyższe, tj. twierdzenie Podatnika, że wykazywane czynności nie stanowią usługi oraz zakres opodatkowania, określony wyżej przytoczonymi przepisami art. 2 ustawy, należy uznać, że czynność dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z umów najmu jest czynnością w stosunku do której nie stosuje się przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Stanowisko zajęte w sprawie jest właściwe pod warunkiem, że czynność będąca przedmiotem zapytania nie stanowi usługi w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej. Dodatkowo tut. Urząd podkreśla, iż jedynym organem właściwym do rozstrzygania klasyfikacji czynności w ramach PKWiU jest Urząd Statystyczny.