Możliwość dokonania odliczenia zawartego w fakturach podatku od towarów i usług


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

Sygnatura: PD3.3-443-142/03

Hasła tematyczne: przewłaszczenie, środek trwały, obniżenie podatku należnego

Kategoria:

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) tut. organ podatkowy odpowiadając na pisemne zapytanie Podatnika z dnia 04 grudnia 2003r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 05 grudnia 2003r.) w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia co następuje.

Z treści zapytania wynika, że w dniu 22 czerwca 2001r. udzielił Pan spółce "…" w O… nad Notecią pożyczki w kwocie 300.000,00 zł sporządzając jako zabezpieczenie jej spłaty umowę przewłaszczenia środków trwałych (rzeczy ruchomych) należących do pożyczkobiorcy. Spółka nie wywiązała się z obowiązku spłaty zaciągniętej pożyczki a w kwietniu br. Sąd Rejonowy w Pile ogłosił upadłość dłużnika. W związku z zaistniałą sytuacją Syndyk upadłej spółki na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w zamian za wierzytelności upadłej spółki wystawił Panu faktury VAT dokumentujące wydanie zabezpieczonych umową środków trwałych dłużnika. Pyta Pan zatem o możliwość dokonania odliczenia zawartego w ww. fakturach podatku od towarów i usług.

Odpowiadając na zapytanie Podatnika organ podatkowy informuje, że zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wydanie towarów lub świadczenie usług w zamian za wierzytelności. Skoro zatem w przedmiotowej sprawie następuje przeniesienie własności towarów (środków trwałych należących do dłużnika) w zamian za wierzytelności (niespłacona pożyczka) opodatkowaniu podlegać będzie wydanie tych towarów, których wartość powinna być – jako podstawa opodatkowania – zapisana na fakturze i opodatkowana odpowiednią stawką podatku od towarów i usług. Nabywca zaś tych towarów – w świetle art. 19 ust. 1 tej ustawy – ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego widniejącego na fakturze VAT przy nabyciu towarów jeżeli są one związane ze sprzedażą opodatkowaną.

Organ podatkowy zwraca jednak uwagę, iż należy uwzględnić również czy nie występują w sprawie okoliczności wynikające z art. 7 ust. 1 pkt 5 cytowanej wyżej ustawy tj. czy sprzedaż przedmiotowych towarów nie podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług.