Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na zakup oleju opałowego do urządzenia "Karcher"


Autor: Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kujawskim

Sygnatura: PD 415-15/03

Hasła tematyczne: olej opałowy, paliwo

Kategoria:

Na podstawie art. 14a §1 i §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kuj. w odpowiedzi na zgłoszone żądanie dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia, co następuje:

jak wynika z przedmiotowego zapytania zakupione przez Pana urządzenie "Karcher" służy do "mycia, podgrzewania i rozmrażania własnych środków trwałych wytwarzających beton, pompujących beton, formujących beton". Wykorzystuje do tego celu gorącą wodę, która uzyskiwana jest dzięki zastosowaniu oleju opałowego. Urządzenie to będzie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej.

Wątpliwości Pana dotyczą możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na zakup oleju opałowego do wyżej opisanego urządzenia.

Prawidłowe ustalenie kosztów uzyskania przychodów, obok prawidłowego ustalenia przychodów, ma bezpośrednie znaczenie dla sprecyzowania wysokości osiągniętego dochodu. Dochodem w ujęciu przepisów podatkowych jest bowiem nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania (art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Wysokość dochodu ma z kolei bezpośredni wpływ na wysokość podatku dochodowego. Dlatego też prawidłowe rozumienie i stosowanie definicji kosztów uzyskania przychodów ma swój wymiar nie tylko teoretyczny, ale również praktyczny. Zgodnie bowiem z definicją zawartą w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w/wym. kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 23. O zakwalifikowaniu wydatku do kosztów uzyskania przychodów decyduje zatem z jednej strony istnienie związku przyczynowego między przychodem (chociażby potencjalnym) a tymi kosztami oraz z drugiej strony, brak wyraźnego wyłączenia (w art. 23) z kosztów uzyskania przychodów (nieuznanie za koszt) dla celów podatkowych.

Ponadto, zwrot "w celu osiągnięcia przychodu" wskazuje, że nie chodzi tu ani o wydatki poniesione na zwiększenie dochodu (a nie przychodu), ani o wydatki na zmniejszenie kosztów. Oznacza on, że pomiędzy wydatkami a przychodem musi istnieć pewien związek przyczynowo-skutkowy. Konieczność zachowania bezpośredniego związku przyczynowo- skutkowego jest szeroko przyjmowana w wyrokach NSA, w których odnaleźć można następującą opinię: "(…) zgodnie z utrwalonym już w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego poglądem, iż możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej uzależniona jest między innymi od osiągnięcia przychodu, istnienia bezpośredniego związku przyczynowego między tym wydatkiem a uzyskanym przychodem oraz od właściwego udokumentowania tego wydatku, przy czym przesłanki te muszą zostać spełnione łącznie" (wyrok NSA z dnia 23 czerwca 1999 r., sygn. akt I SA/Gd 1238).

Podsumowując, należy podkreślić, że w myśl obowiązujących przepisów prawa podatkowego definicja kosztów uzyskania przychodu opiera się na dwóch zasadniczych przesłankach – pozytywnej i negatywnej. Pierwsza zakłada konieczność poniesienia wydatków w celu osiągnięcia przychodu. Druga przejawia się normatywnym wykazem wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodu.

Z zaprezentowanej przez Pana sytuacji wynika, zdaniem Naczelnika tut. Urzędu, iż wykorzystanie urządzenia "Karcher" w prowadzonej działalności gospodarczej leży w pańskim interesie ekonomicznym i gospodarczym. Na postawione przez Pana pytanie należy zatem odpowiedzieć twierdząco pod warunkiem zaistnienia związku przyczynowego tego typu, iż poniesienie wydatku wiąże się z powstaniem lub zwiększeniem przychodu. Organ podatkowy pragnie nadmienić, także, że wydatki na zakup oleju opałowego winny pozostawać w odpowiednich proporcjach do jego zużycia w toku eksploatacji urządzenia "Karcher", określonego np. w instrukcji obsługi.

Końcowo, Naczelnik tut. Urzędu informuje, iż wniosek o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku akcyzowego zostanie załatwiony zgodnie z właściwością miejscową przez Naczelnika Urzędu Celnego w Toruniu.